SFS 2009:842 Lag om ändring i produktsäkerhetslagen (2004:451)

Du är här: Start / Förmögenhetsrätt / Produktsäkerhetslag (2004:451) / SFS 2009:842 Lag om ändring i produktsäkerhetslagen (2004:451)
090842.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i produktsäkerhetslagen (2004:451);

utfärdad den 25 juni 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att i 39 och 44 §§ produktsäker-

hetslagen (2004:451) ordet ⬝länsrätt⬝ i olika böjningsformer ska bytas ut mot
⬝förvaltningsrätt⬝ i motsvarande form.

Denna lag träder i kraft den 15 februari 2010.

På regeringens vägnar

NYAMKO SABUNI

Cecilia Bergman
(Integrations- och
jämställdhetsdepartementet)

1 Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290.

SFS 2009:842

Utkom från trycket
den 7 juli 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.