SFS 2009:1091 Lag om ändring i produktsäkerhetslagen (2004:451)

091091.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i produktsäkerhetslagen (2004:451);

utfärdad den 12 november 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att det i produktsäkerhetslagen

(2004:451) ska införas fyra nya paragrafer, 5 a, 5 b, 30 a och 30 b §§, samt
närmast före 30 a § en ny rubrik av följande lydelse.

5 a §

Bestämmelserna om tjänster i denna lag tillämpas inte i fråga om en

tjänst som tillhandahålls av en näringsidkare som är etablerad i en annan stat
än Sverige inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Detta
gäller dock inte vid ingripanden enligt 30 a § mot vissa gränsöverskridande
tjänster.

5 b §

Lagen tillämpas när en tillsynsmyndighet, som är behörig myndighet

enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 de-
cember 2006 om tjänster på den inre marknaden, fullgör sina skyldigheter
enligt direktivet.

Ingripande mot vissa gränsöverskridande tjänster

30 a §

En tillsynsmyndighet får ingripa med stöd av denna lag mot en

tjänst som tillhandahålls av en näringsidkare som är etablerad i en annan stat
än Sverige inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) endast
om

1. det sker enligt det förfarande för ömsesidigt bistånd som regleras i

30 b §,

2. åtgärden ger ett mer omfattande skydd för konsumenterna än det skydd

den åtgärd ger som den behöriga myndigheten i etableringsmedlemsstaten
skulle kunna vidta med stöd av föreskrifter som gäller i det landet,

3. den behöriga myndigheten i etableringsmedlemsstaten inte har vidtagit

några åtgärder eller har vidtagit åtgärder som är otillräckliga i förhållande till
de åtgärder som omfattas av en sådan begäran som avses i 30 b §, och

4. åtgärden är proportionerlig i förhållande till det intresse som ska skyd-

das.

1 Prop. 2008/09:187, bet. 2009/10:NU6, rskr. 2009/10:18.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006
om tjänster på den inre marknaden (EUT L 376, 27.12.2006, s. 36, Celex
32006L0123).

SFS 2009:1091

Utkom från trycket
den 24 november 2009

background image

2

SFS 2009:1091

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

30 b §

En tillsynsmyndighet som överväger att ingripa enligt 30 a § ska

först begära att den behöriga myndigheten i etableringsmedlemsstaten vidtar
åtgärder mot tjänsten i fråga. Om tillsynsmyndigheten efter en sådan begäran
fortfarande avser att ingripa ska den anmäla åtgärden till den behöriga myn-
digheten i etableringsmedlemsstaten och Europeiska gemenskapernas kom-
mission. Ett ingripande enligt 30 a § får ske tidigast femton arbetsdagar efter
det att en sådan anmälan gjorts.

I brådskande fall får ett ingripande enligt 30 a § ske trots bestämmelserna

i första stycket. Ett sådant ingripande ska utan dröjsmål anmälas till den be-
höriga myndigheten i etableringsmedlemsstaten och Europeiska gemenska-
pernas kommission.

Vad som föreskrivs i första och andra styckena gäller inte i samband med

domstolsförfaranden och brottsutredningar.

Denna lag träder i kraft den 27 december 2009.

På regeringens vägnar

TOBIAS KRANTZ

Cecilia Bergman
(Integrations- och
jämställdhetsdepartementet)

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.