SFS 2011:1215 Lag om ändring i produktsäkerhetslagen (2004:451)

Du är här: Start / Förmögenhetsrätt / Produktsäkerhetslag (2004:451) / SFS 2011:1215 Lag om ändring i produktsäkerhetslagen (2004:451)
111215.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i produktsäkerhetslagen (2004:451);

utfärdad den 1 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1, 4, 11, 12, 27, 30 b och 36 §§

produktsäkerhetslagen (2004:451) ska ha följande lydelse.

1 §

Denna lag syftar till att säkerställa att varor och tjänster som tillhanda-

hålls konsumenter inte orsakar skada på person.

Genom lagen genomförs Europaparlamentets och rådets direktiv

2001/95/EG av den 3 december 2001 om allmän produktsäkerhet

2, senast

ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 596/2009

3.

4 §

Bestämmelserna i 7�9, 11 och 12 §§ ska inte tillämpas på varor när det

gäller risker som omfattas av särskilda säkerhetskrav i någon annan författ-
ning eller i en EU-förordning.

Bestämmelserna i 13�18 och 20�45 §§ ska inte tillämpas på varor i den

utsträckning det i någon annan författning som genomför ett EU-direktiv el-
ler i en EU-förordning finns bestämmelser som reglerar samma fråga och
som har samma syfte.

Bestämmelser i någon annan författning än som avses i andra stycket ska

tillämpas på varor i stället för 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 eller
45 §, i den utsträckning bestämmelserna reglerar samma fråga och har
samma syfte samt uppfyller motsvarande krav i denna lag.

11 §

En vara som uppfyller en svensk standard som överför en Europa-

standard ska anses säker i fråga om sådana risker som omfattas av den
svenska standarden, om Europeiska kommissionen enligt artikel 4 i Europa-
parlamentets och rådets direktiv 2001/95/EG av den 3 december 2001 om
allmän produktsäkerhet har offentliggjort en hänvisning till Europa-
standarden i Europeiska unionens officiella tidning.

Hänvisningar till sådana standarder kungörs av den myndighet som reger-

ingen bestämmer.

12 §

När man i andra fall än som avses i 11 § ska bedöma om en vara eller

tjänst är säker ska särskilt beaktas

1 Prop. 2010/11:164, bet. 2011/12:CU4, rskr. 2011/12:30.

2 EGT L 11, 15.1.2002, s. 4 (Celex 32001L0095).

3 EUT L 188, 18.7.2009, s. 14 (Celex 32009R0596).

SFS 2011:1215

Utkom från trycket
den 9 december 2011

background image

2

SFS 2011:1215

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

1. andra svenska standarder än sådana som avses i 11 §,
2. rekommendationer från Europeiska kommissionen med riktlinjer för

bedömningen av varors eller tjänsters säkerhet,

3. god sed för produktsäkerhet i den berörda branschen,
4. den aktuella vetenskapliga och tekniska kunskapsnivån, och
5. den skyddsnivå som konsumenterna rimligen kan förvänta sig.

27 §

Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden och förbud som

behövs i ett enskilt fall för att denna lag och föreskrifter som har meddelats
med stöd av lagen ska efterlevas.

Ett föreläggande eller förbud får meddelas även om en vara ska anses sä-

ker enligt 11 § eller en vara eller tjänst uppfyller sådana kriterier som anges i
12 §, om det visar sig att varan eller tjänsten trots detta är farlig.

Särskilda bestämmelser om befogenheter för tillsynsmyndigheterna att in-

gripa mot farliga varor som förs in från tredje land finns i Europaparla-
mentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav
för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av pro-
dukter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93

4.

30 b §

5

En tillsynsmyndighet som överväger att ingripa enligt 30 a § ska

först begära att den behöriga myndigheten i etableringsmedlemsstaten vidtar
åtgärder mot tjänsten i fråga. Om tillsynsmyndigheten efter en sådan begäran
fortfarande avser att ingripa, ska den anmäla åtgärden till den behöriga myn-
digheten i etableringsmedlemsstaten och till Europeiska kommissionen. Ett
ingripande enligt 30 a § får ske tidigast femton arbetsdagar efter det att en
sådan anmälan gjorts.

I brådskande fall får tillsynsmyndigheten ingripa enligt 30 a § trots första

stycket. Ingripandet ska utan dröjsmål anmälas till den behöriga myndig-
heten i etableringsmedlemsstaten och till Europeiska kommissionen.

Första och andra styckena gäller inte i samband med domstolsförfaranden

och brottsutredningar.

36 §

6

Regeringen får meddela de föreskrifter som behövs för att genom-

föra beslut som Europeiska kommissionen fattar med stöd av artikel 13 i Eu-
ropaparlamentets och rådets direktiv 2001/95/EG av den 3 december 2001
om allmän produktsäkerhet.

Regeringen får även i andra fall än som anges i första stycket meddela fö-

reskrifter om förbud mot att tillhandahålla och att exportera en viss typ av
vara, om varan medför allvarlig risk för konsumenternas hälsa och säkerhet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

BIRGITTA OHLSSON

Linda Utterberg
(Justitiedepartementet)

4 EUT L 218, 13.8.2008, s. 30 (Celex 32008R0765).

5 Senaste lydelse 2009:1091.

6 Senaste lydelse 2007:183.

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.