SFS 2011:1215 Lag om ändring i produktsäkerhetslagen (2004:451)

Du är här: Start / Förmögenhetsrätt / Produktsäkerhetslag (2004:451) / SFS 2011:1215 Lag om ändring i produktsäkerhetslagen (2004:451)
111215.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft24{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft25{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i produkts�kerhetslagen (2004:451);</b></p> <p style="position:absolute;top:365px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 1 december 2011.</p> <p style="position:absolute;top:401px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:329px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 1, 4, 11, 12, 27, 30 b och 36 ��</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">produkts�kerhetslagen (2004:451) ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:454px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:454px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag syftar till att s�kerst�lla att varor och tj�nster som tillhanda-</p> <p style="position:absolute;top:471px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">h�lls konsumenter inte orsakar skada p� person.</p> <p style="position:absolute;top:489px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Genom lagen genomf�rs Europaparlamentets och r�dets direktiv</p> <p style="position:absolute;top:507px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">2001/95/EG av den 3 december 2001 om allm�n produkts�kerhet</p> <p style="position:absolute;top:505px;left:565px;white-space:nowrap" class="ft13">2, senast</p> <p style="position:absolute;top:524px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">�ndrat genom Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 596/2009</p> <p style="position:absolute;top:522px;left:605px;white-space:nowrap" class="ft13">3.</p> <p style="position:absolute;top:560px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:560px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">Best�mmelserna i 79, 11 och 12 �� ska inte till�mpas p� varor n�r det</p> <p style="position:absolute;top:577px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">g�ller risker som omfattas av s�rskilda s�kerhetskrav i n�gon annan f�rfatt-<br/>ning eller i en EU-f�rordning.</p> <p style="position:absolute;top:613px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Best�mmelserna i 1318 och 2045 �� ska inte till�mpas p� varor i den</p> <p style="position:absolute;top:630px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">utstr�ckning det i n�gon annan f�rfattning som genomf�r ett EU-direktiv el-<br/>ler i en EU-f�rordning finns best�mmelser som reglerar samma fr�ga och<br/>som har samma syfte.</p> <p style="position:absolute;top:683px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Best�mmelser i n�gon annan f�rfattning �n som avses i andra stycket ska</p> <p style="position:absolute;top:701px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">till�mpas p� varor i st�llet f�r 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25,<br/>26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 eller<br/>45 �, i den utstr�ckning best�mmelserna reglerar samma fr�ga och har<br/>samma syfte samt uppfyller motsvarande krav i denna lag.</p> <p style="position:absolute;top:789px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>11 �</b></p> <p style="position:absolute;top:789px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft10">En vara som uppfyller en svensk standard som �verf�r en Europa-</p> <p style="position:absolute;top:807px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">standard ska anses s�ker i fr�ga om s�dana risker som omfattas av den<br/>svenska standarden, om Europeiska kommissionen enligt artikel 4 i Europa-<br/>parlamentets och r�dets direktiv 2001/95/EG av den 3 december 2001 om<br/>allm�n produkts�kerhet har offentliggjort en h�nvisning till Europa-<br/>standarden i Europeiska unionens officiella tidning.</p> <p style="position:absolute;top:895px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">H�nvisningar till s�dana standarder kung�rs av den myndighet som reger-</p> <p style="position:absolute;top:913px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">ingen best�mmer.</p> <p style="position:absolute;top:948px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>12 �</b></p> <p style="position:absolute;top:948px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft10">N�r man i andra fall �n som avses i 11 � ska bed�ma om en vara eller</p> <p style="position:absolute;top:966px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">tj�nst �r s�ker ska s�rskilt beaktas</p> <p style="position:absolute;top:1011px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2010/11:164, bet. 2011/12:CU4, rskr. 2011/12:30.</p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">2 EGT L 11, 15.1.2002, s. 4 (Celex 32001L0095).</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">3 EUT L 188, 18.7.2009, s. 14 (Celex 32009R0596).</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2011:1215</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 9 december 2011</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2011:1215</b></p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:564px;white-space:nowrap" class="ft22">Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft22">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2011</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft26">1. andra svenska standarder �n s�dana som avses i 11 �,<br/>2. rekommendationer fr�n Europeiska kommissionen med riktlinjer f�r</p> <p style="position:absolute;top:203px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">bed�mningen av varors eller tj�nsters s�kerhet,</p> <p style="position:absolute;top:221px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft26">3. god sed f�r produkts�kerhet i den ber�rda branschen,<br/>4. den aktuella vetenskapliga och tekniska kunskapsniv�n, och<br/>5. den skyddsniv� som konsumenterna rimligen kan f�rv�nta sig.</p> <p style="position:absolute;top:291px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>27 �</b></p> <p style="position:absolute;top:291px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft20">Tillsynsmyndigheten f�r meddela de f�rel�gganden och f�rbud som</p> <p style="position:absolute;top:309px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">beh�vs i ett enskilt fall f�r att denna lag och f�reskrifter som har meddelats<br/>med st�d av lagen ska efterlevas.</p> <p style="position:absolute;top:344px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Ett f�rel�ggande eller f�rbud f�r meddelas �ven om en vara ska anses s�-</p> <p style="position:absolute;top:362px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">ker enligt 11 � eller en vara eller tj�nst uppfyller s�dana kriterier som anges i<br/>12 �, om det visar sig att varan eller tj�nsten trots detta �r farlig.</p> <p style="position:absolute;top:397px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">S�rskilda best�mmelser om befogenheter f�r tillsynsmyndigheterna att in-</p> <p style="position:absolute;top:415px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">gripa mot farliga varor som f�rs in fr�n tredje land finns i Europaparla-<br/>mentets och r�dets f�rordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav<br/>f�r ackreditering och marknadskontroll i samband med saluf�ring av pro-<br/>dukter och upph�vande av f�rordning (EEG) nr 339/93</p> <p style="position:absolute;top:466px;left:595px;white-space:nowrap" class="ft22">4.</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>30 b �</b></p> <p style="position:absolute;top:501px;left:314px;white-space:nowrap" class="ft22">5</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:333px;white-space:nowrap" class="ft20">En tillsynsmyndighet som �verv�ger att ingripa enligt 30 a � ska</p> <p style="position:absolute;top:521px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">f�rst beg�ra att den beh�riga myndigheten i etableringsmedlemsstaten vidtar<br/>�tg�rder mot tj�nsten i fr�ga. Om tillsynsmyndigheten efter en s�dan beg�ran<br/>fortfarande avser att ingripa, ska den anm�la �tg�rden till den beh�riga myn-<br/>digheten i etableringsmedlemsstaten och till Europeiska kommissionen. Ett<br/>ingripande enligt 30 a � f�r ske tidigast femton arbetsdagar efter det att en<br/>s�dan anm�lan gjorts.</p> <p style="position:absolute;top:627px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">I br�dskande fall f�r tillsynsmyndigheten ingripa enligt 30 a � trots f�rsta</p> <p style="position:absolute;top:644px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">stycket. Ingripandet ska utan dr�jsm�l anm�las till den beh�riga myndig-<br/>heten i etableringsmedlemsstaten och till Europeiska kommissionen.</p> <p style="position:absolute;top:680px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">F�rsta och andra styckena g�ller inte i samband med domstolsf�rfaranden</p> <p style="position:absolute;top:697px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">och brottsutredningar.</p> <p style="position:absolute;top:733px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>36 �</b></p> <p style="position:absolute;top:731px;left:302px;white-space:nowrap" class="ft22">6</p> <p style="position:absolute;top:733px;left:321px;white-space:nowrap" class="ft20">Regeringen f�r meddela de f�reskrifter som beh�vs f�r att genom-</p> <p style="position:absolute;top:750px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">f�ra beslut som Europeiska kommissionen fattar med st�d av artikel 13 i Eu-<br/>ropaparlamentets och r�dets direktiv 2001/95/EG av den 3 december 2001<br/>om allm�n produkts�kerhet.</p> <p style="position:absolute;top:803px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Regeringen f�r �ven i andra fall �n som anges i f�rsta stycket meddela f�-</p> <p style="position:absolute;top:821px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">reskrifter om f�rbud mot att tillhandah�lla och att exportera en viss typ av<br/>vara, om varan medf�r allvarlig risk f�r konsumenternas h�lsa och s�kerhet.</p> <p style="position:absolute;top:875px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2012.</p> <p style="position:absolute;top:910px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:946px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">BIRGITTA OHLSSON</p> <p style="position:absolute;top:963px;left:508px;white-space:nowrap" class="ft26">Linda Utterberg<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:1013px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">4 EUT L 218, 13.8.2008, s. 30 (Celex 32008R0765).</p> <p style="position:absolute;top:1026px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">5 Senaste lydelse 2009:1091.</p> <p style="position:absolute;top:1039px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">6 Senaste lydelse 2007:183.</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i produkts�kerhetslagen (2004:451);

utf�rdad den 1 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 1, 4, 11, 12, 27, 30 b och 36 ��

produkts�kerhetslagen (2004:451) ska ha f�ljande lydelse.

1 �

Denna lag syftar till att s�kerst�lla att varor och tj�nster som tillhanda-

h�lls konsumenter inte orsakar skada p� person.

Genom lagen genomf�rs Europaparlamentets och r�dets direktiv

2001/95/EG av den 3 december 2001 om allm�n produkts�kerhet

2, senast

�ndrat genom Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 596/2009

3.

4 �

Best�mmelserna i 79, 11 och 12 �� ska inte till�mpas p� varor n�r det

g�ller risker som omfattas av s�rskilda s�kerhetskrav i n�gon annan f�rfatt-
ning eller i en EU-f�rordning.

Best�mmelserna i 1318 och 2045 �� ska inte till�mpas p� varor i den

utstr�ckning det i n�gon annan f�rfattning som genomf�r ett EU-direktiv el-
ler i en EU-f�rordning finns best�mmelser som reglerar samma fr�ga och
som har samma syfte.

Best�mmelser i n�gon annan f�rfattning �n som avses i andra stycket ska

till�mpas p� varor i st�llet f�r 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 eller
45 �, i den utstr�ckning best�mmelserna reglerar samma fr�ga och har
samma syfte samt uppfyller motsvarande krav i denna lag.

11 �

En vara som uppfyller en svensk standard som �verf�r en Europa-

standard ska anses s�ker i fr�ga om s�dana risker som omfattas av den
svenska standarden, om Europeiska kommissionen enligt artikel 4 i Europa-
parlamentets och r�dets direktiv 2001/95/EG av den 3 december 2001 om
allm�n produkts�kerhet har offentliggjort en h�nvisning till Europa-
standarden i Europeiska unionens officiella tidning.

H�nvisningar till s�dana standarder kung�rs av den myndighet som reger-

ingen best�mmer.

12 �

N�r man i andra fall �n som avses i 11 � ska bed�ma om en vara eller

tj�nst �r s�ker ska s�rskilt beaktas

1 Prop. 2010/11:164, bet. 2011/12:CU4, rskr. 2011/12:30.

2 EGT L 11, 15.1.2002, s. 4 (Celex 32001L0095).

3 EUT L 188, 18.7.2009, s. 14 (Celex 32009R0596).

SFS 2011:1215

Utkom fr�n trycket
den 9 december 2011

background image

2

SFS 2011:1215

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2011

1. andra svenska standarder �n s�dana som avses i 11 �,
2. rekommendationer fr�n Europeiska kommissionen med riktlinjer f�r

bed�mningen av varors eller tj�nsters s�kerhet,

3. god sed f�r produkts�kerhet i den ber�rda branschen,
4. den aktuella vetenskapliga och tekniska kunskapsniv�n, och
5. den skyddsniv� som konsumenterna rimligen kan f�rv�nta sig.

27 �

Tillsynsmyndigheten f�r meddela de f�rel�gganden och f�rbud som

beh�vs i ett enskilt fall f�r att denna lag och f�reskrifter som har meddelats
med st�d av lagen ska efterlevas.

Ett f�rel�ggande eller f�rbud f�r meddelas �ven om en vara ska anses s�-

ker enligt 11 � eller en vara eller tj�nst uppfyller s�dana kriterier som anges i
12 �, om det visar sig att varan eller tj�nsten trots detta �r farlig.

S�rskilda best�mmelser om befogenheter f�r tillsynsmyndigheterna att in-

gripa mot farliga varor som f�rs in fr�n tredje land finns i Europaparla-
mentets och r�dets f�rordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav
f�r ackreditering och marknadskontroll i samband med saluf�ring av pro-
dukter och upph�vande av f�rordning (EEG) nr 339/93

4.

30 b �

5

En tillsynsmyndighet som �verv�ger att ingripa enligt 30 a � ska

f�rst beg�ra att den beh�riga myndigheten i etableringsmedlemsstaten vidtar
�tg�rder mot tj�nsten i fr�ga. Om tillsynsmyndigheten efter en s�dan beg�ran
fortfarande avser att ingripa, ska den anm�la �tg�rden till den beh�riga myn-
digheten i etableringsmedlemsstaten och till Europeiska kommissionen. Ett
ingripande enligt 30 a � f�r ske tidigast femton arbetsdagar efter det att en
s�dan anm�lan gjorts.

I br�dskande fall f�r tillsynsmyndigheten ingripa enligt 30 a � trots f�rsta

stycket. Ingripandet ska utan dr�jsm�l anm�las till den beh�riga myndig-
heten i etableringsmedlemsstaten och till Europeiska kommissionen.

F�rsta och andra styckena g�ller inte i samband med domstolsf�rfaranden

och brottsutredningar.

36 �

6

Regeringen f�r meddela de f�reskrifter som beh�vs f�r att genom-

f�ra beslut som Europeiska kommissionen fattar med st�d av artikel 13 i Eu-
ropaparlamentets och r�dets direktiv 2001/95/EG av den 3 december 2001
om allm�n produkts�kerhet.

Regeringen f�r �ven i andra fall �n som anges i f�rsta stycket meddela f�-

reskrifter om f�rbud mot att tillhandah�lla och att exportera en viss typ av
vara, om varan medf�r allvarlig risk f�r konsumenternas h�lsa och s�kerhet.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2012.

P� regeringens v�gnar

BIRGITTA OHLSSON

Linda Utterberg
(Justitiedepartementet)

4 EUT L 218, 13.8.2008, s. 30 (Celex 32008R0765).

5 Senaste lydelse 2009:1091.

6 Senaste lydelse 2007:183.

;
Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.