SFS 1974:158

740158.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Prokuralag;

SFS 1974:158

utfärdad den 29 mars 1974.

den 30 april 1974

Kungl. Majit förordnar följande med riksdagen'.

1 § Har näringsidkare som registrerats i ha ndelsregister åt annan givit

fullmakt, som uttryckligen förklarats vara prokura (handelsfullmakt),
eller har han på annat sätt angivit någon som sin prokurist, får denne i
allt som gäller huvudmannens näringsverksamhet handla på hans
vägnar och teckna hans firma. Prokuristen får dock ej utan särskilt

bemyndigande överlåta huvudmannens fasta egendom eller tomträtt

eller söka inteckning eller upplåta rättighet däri.

Skriftlig prokura medför behörighet för prokuristen att företräda

huvudmannen inför domstolar och andra myndigheter.

Om registrering av prokura finns bestämmelser i handels­

registerlagen (1974:157).

I Prop. 1974:4. LU 6. rskr 56.

401

26�SFS 1974

¬

background image

SFS 1974: 158

2 § Prokura får meddelas flera personer på sådant sätt att den endast
kan begagnas av dem gemensamt (kollektivprokura).

3 § Den behörighet som enligt denna lag tillkommer prokurist kan

icke med laga verkan mot tredje man som är i god tro inskränkas till
viss tid elle r pa annat sätt begränsas.

4 § Prokurist bör teckna firman med ett tillägg som anger

prokurauppdraget (per prokura, p.p. eller annan förkortning av dessa

ord). 1 övrigt gäller om firmateckning bestämmelserna i firmalagen

(1974:156).

5 § Prokurist får ej överlåta prokuran på annan person.

6§ Prokura kan när som helt återkallas. Huvudmannens död medför
ej att prokuran upphör att gälla.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1974.

CARL GUSTAF

CARL LIDBOM

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.