SFS 2013:55 Lag om ändring i räntelagen (1975:635)

130055.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i räntelagen (1975:635);

utfärdad den 14 februari 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om räntelagen (1975:635)

dels att 1, 6 och 8 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas fyra nya paragrafer, 2 a–2 c och 4 a §§, av

följande lydelse.

1 §

3

Denna lag är tillämplig på penningfordran inom förmögenhetsrättens

område. Den innehåller bestämmelser om betalningsvillkor i vissa fall samt
om ränta.

Lagen gäller i den mån inte annat är avtalat, utfäst eller särskilt föreskrivet.

I lagen finns dock bestämmelser om avtalsvillkor som är utan verkan och om
betalningsvillkor som är utan verkan eller som har verkan endast om borgenä-
ren uttryckligen har godkänt villkoret.

2 a §

En fordran på betalning för en vara eller tjänst i ett förhållande mellan

näringsidkare i deras yrkesmässiga verksamhet förfaller till betalning senast
trettio dagar efter det att borgenären har framställt krav på att fordringen beta-
las. Detsamma gäller när en näringsidkare i sin yrkesmässiga verksamhet har
en sådan fordran på en myndighet eller ett annat offentligt organ.

Ett betalningsvillkor är utan verkan mot borgenären i den mån det inskrän-

ker borgenärens rätt till betalning enligt första stycket. I ett förhållande mellan
näringsidkare får dock betalningen ske senare, om borgenären uttryckligen
har godkänt detta.

2 b §

Har gäldenären i ett sådant fordringsförhållande som avses i 2 a § rätt

att skjuta upp betalningen på grund av en undersökning av om varan eller
tjänsten överensstämmer med avtalet, får betalningen skjutas upp i högst tret-
tio dagar från det att varan mottogs eller tjänsten utfördes, om borgenären inte
uttryckligen har godkänt en längre undersökningsperiod.

2 c §

Det som sägs i 2 a och 2 b §§ gäller inte betalningar som förfaller en-

ligt en avbetalningsplan.

1 Prop. 2012/13:36, bet. 2012/13:CU6, rskr. 2012/13:144.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/7/EU av den 16 februari 2011 om
bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner (EUT L 48, 23.2.2011, s. 1,
Celex 32011L0007).

3 Senaste lydelse 1987:327.

SFS 2013:55

Utkom från trycket
den 26 februari 2013

0055.fm Page 1 Tuesday, February 19, 2013 2:47 PM

background image

2

SFS 2013:55

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

4 a §

Ett avtalsvillkor som innebär att gäldenären inte är skyldig att betala

ränta enligt 3 eller 4 § på en fordran på betalning för en vara eller tjänst är
utan verkan mot borgenären i ett förhållande mellan näringsidkare i deras yr-
kesmässiga verksamhet. Detsamma gäller i ett förhållande mellan en närings-
idkare och en myndighet eller ett annat offentligt organ, när näringsidkaren i
sin yrkesmässiga verksamhet tillhandahåller varor eller tjänster mot betal-
ning.

6 §

4

I fall som avses i 3 eller 4 § beräknas ränta för år enligt en räntefot som

motsvarar den vid varje tid gällande referensräntan enligt 9 § med ett tillägg
av åtta procentenheter. Om det vid bestämmande av skadestånd med anled-
ning av personskada ska avräknas förmåner som en skadelidande har rätt till
enligt 5 kap. 3 § 1 skadeståndslagen (1972:207), utgör dock tillägget till
referensräntan endast två procentenheter för tiden till dess förmånerna har
fastställts slutligt.

Ett avtalsvillkor som innebär att räntan ska beräknas enligt en lägre räntefot

än vad som följer av första stycket första meningen är utan verkan mot borge-
nären i ett förhållande mellan en näringsidkare och en myndighet eller ett
annat offentligt organ, när näringsidkaren i sin yrkesmässiga verksamhet till-
handahåller varor eller tjänster mot betalning.

8 §

5

Har en gäldenär på grund av sjukdom, arbetslöshet eller annan liknande

omständighet som gäldenären inte har kunnat råda över varit förhindrad att
betala i rätt tid och skulle en skyldighet att betala full ränta med anledning av
dröjsmålet med hänsyn till detta vara oskälig, får den ränta som annars skulle
betalas jämkas.

Ett avtalsvillkor som inskränker rätten till jämkning enligt första stycket är

utan verkan mot gäldenären.

1. Denna lag träder i kraft den 16 mars 2013.
2. 2 a och 2 b §§ tillämpas inte på fordringar till följd av avtal som har

ingåtts före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Fredrik Ludwigs
(Justitiedepartementet)

4 Senaste lydelse 2002:352.

5 Senaste lydelse 1987:327.

0055.fm Page 2 Tuesday, February 19, 2013 2:47 PM

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.