SFS 1975:635

750635.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1975:635

Räntelag:

Utkom från trycket

utfärdad den 5 juni 1975.

den 19 augusti 1975

Enligt riksdagens beslut' föreskrives följande.

1 § Denna lag är tillämplig på penningfordran inom förmögenhets­

rättens område. Lagen gäller i den mån ej annat är avtalat eller utfäst

eller särskilt föreskrivet.

1326

' Prop. 1975: i 02, LU 30 . rskr 234.

%

¬

background image

2 § Ränta på fordran utgår ej för tid innan fordringen är förfallen till

SFS 1975:635

betalning.

På fordran som avser återgång av betalning då avtal hävts till följd

av betalningsmottagarens kontraktsbrott eller på liknande grund utgår
dock ränta för tiden från den dag betalningen erlades till och med den
dag återbetalning sker eller, om återbetalning ej sker i rät t tid, den dag

från vilken ränta börjar utgå enligt 3 eller 4 §.

3 § Försittes betalningstiden för fordran vars förfallodag är bestämd i

förväg, utgår ränta på fordringen från förfallodagen.

På fordran som grundar sig på sysslomans eller annans skyldighet att

redovisa för medel som han mottagit av huvudmannen eller tredje man

utgår ränta från dagen för redovisningen eller, om denna ej avges i rä tt
tid, från den dag redovisning bort ske.

4 § 1 annat fall än som avses i 3 § u tgår ränta på förfallen fordran, för

vilken betalningstiden försittes, från den dag som infaller en månad

efter det borgenären har avsänt räkning eller på annat sätt framställt

krav på betalning av bestämt belopp med angivande att underlåtenhet
att betala medför skyldighet att utge ränta. Gäldenären är dock ej

skyldig att erlägga ränta för tid innan räkningen eller kravet har

kommit honom till handa.

Avser fordringen skadestånd eller annan liknande ersättning som ej

kan fastställas utan särskild utredning, utgår ränta på förfallet belopp

från den dag som infaller en månad efter det borgenären har framställt
krav på ersättning och lagt fram utredning som med hänsyn till

omständigheterna skäligen kan begäras av honom. Gäldenären är dock
ej skyldig att erlägga ränta för tid innan kravet och utredningen har

kommit honom till handa.

Oavsett vad som föreskrives i f örsta och andra styckena utgår ränta

på förfallen fordran senast från dagen för delgivning av ansökan om

lagsökning eller betalningsföreläggande eller av stämning i mål om ut­

givande av betalning.

5 § 1 fall som avses i 2 § an dra stycket beräknas ränta för år enligt en

räntefot som motsvarar det av riksbanken fastställda, vid varje tid

gällande diskontot med tillägg av två procentenheter.

6 § 1 fall som avses i 3 e ller 4 § b eräknas ränta för år enligt en ränte­

fot som motsvarar det av riksbanken fastställda, vid varje tid gällande

diskontot med tillägg av fyra procentenheter.

7 § Löper fordran med ränta när den förfaller till betalning och

försittes betalningstiden, utgår ränta i fortsättningen enligt samma
räntefot som gällde vid förfallodagen. Räntan skall dock utgå lägst

enligt den räntefot som anges i 6 §, såvitt gäller fordran som avses i 3 §

första stycket genast och såvitt gäller fordran som avses i 3 § andra

stycket eller 4 § från den dag som där föreskrives för varje särskilt fall.

1327

¬

background image

SFS 1975: 635

Denna lag träder i kraft den I januari 1976. Lagen gäller dock ej i

fall då ränta enligt utfästelse eller eljest har börjat löpa före nämnda

dag.

På regeringens vägnar

OLOF PALME

CARL LIDBOM
(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.