SFS 1984:291

840291.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1984:291

Utkom från trycket

den 29 maj 1984

Lag

om ändring i räntelagen (1975:635);

utfärdad den 17 ma j 1984.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 6 § räntelagen (1975:635) skall ha

nedan angivna lydelse.

6 § I fall som avses i 3 eller 4 § ber äknas ränta för år enligt en räntefot

som motsvarar det av riksbanken fastställda, vid varje tid gällande diskon­
tot med tillägg av åtta procentenheter. Om det vid bestämmande av skad e­

stånd med anledning av personskada skall a vräknas förmåner som utgår
enligt 5 kap. 3 § 1 skadest åndslagen (1972:207), utgör dock tillägget till
diskontot för tiden till dess att det har slutligt avgjorts vilka sådana förmå­

ner som utgår endast två procentenheter.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1984. Lagen gäller dock ej i fall då ränta

har böljat löpa före nämnda dag.

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

' Prop. 1983/84; 138, LU 32, rskr 294.

Edvard Nilsson

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.