SFS 1987:327

870327.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1987:327

Utkom från trycket

den 11 juni 1987

\

Lag

om ändring i räntelagen (1975:635);

utfårdad den 27 maj 1987.

Enligt riksdagens b eslut' föreskrivs i fråga om räntelagen (1975:635)

dels att 1 och 4 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 8 §, av följande lydelse.

1 § Denna lag är tillämplig på penningfordran inom förmögenhetsrättens

område.

Lagen gäller i den mån ej annat är avtalat eller utfäst eller särskilt

föreskrivet. Avtalsvillkor som inskränker gäldenärens rätt till jämkning
enligt 8 § är dock utan verkan mot denne.

4 § I a nnat fall än som avses i 3 § utgår ränta på förfallen fordran, för
vilken betalningstiden försittes, från den dag som infaller en månad efter
det borgenären har avsänt räkning eller på annat sätt framställt krav på
betalning av bestämt belopp med angivande att underlåtenhet att betala
medför skyldighet att utge ränta. Gäldenären är dock ej skyldig att erlägga
ränta för tid innan räkningen eller kravet har kommit honom till handa.

Avser fordringen skadestånd eller annan liknande ersättning som ej kan

fastställas utan särskild utredning, utgår ränta på förfallet belopp från den
dag som infaller en månad efter det borgenären har framställt kräv på
ersättning och lagt fram utredning som med hän syn till omständigheterna
skäligen kan begäras av honom. Gäldenären är dock ej skyldig att erlägga
ränta för tid innan kravet och utredningen har kommit honom till handa.

Oavsett vad som föreskrives i första och andra styckena utgår ränta på

förfallen fordran senast från dagen f ör delgivning av a nsökan om lagsök­

ning eller beta lningsföreläggande eller av stämning i mål om utgivande av

betalning.

Utan hinder av bestämmelserna i andra och tredje styckena utgår ränta

på en fordran, som avser skadestånd med anledning av ett uppsåtligt brott

och inte skall utges som livränta, alltid från den dag då skadan uppkom.

8 § Har en gäldenär på grund av sjukdom, arbetslöshet eller annan

liknande omständighet som han inte har kunnat råda över varit förhindrad
att betala i rätt tid och skulle en skyldighet att utge full ränta med anledning

av dröjsmålet med hänsyn härtill vara oskälig, får den ränta som annars
skulle utgå jämkas.

1. Denna lag träder i kraft den 1 jul i 1987.

2. Den nya bestämmelsen i 8 § tillämpas endast på ränta för tid efte r

ikraftträdandet.

780

' Prop. 1986/87:72, LU 23, rskr. 270.

¬

background image

5 .

u

3. I fråga om ränta på skadeståndsfordran med anledning av brott som

SFS 1987; 327

har utförts före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Anders Eriksson
(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.