SFS 1990:933

900933.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1990:933

' om ändring i räntelagen (1975:635);

utkom frän iryckci

den 2 oktober 1990

Utfärdad den 6 september 1990.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 2 § räntelagen (1975:635) skall ha

följande lydelse.

2 § Ränta på fordr an utgår ej för tid innan fordringen är förfallen til l

. betalning.

På ford ran som av ser återgång av beta lning då avtal hävts til l följd av

kontraktsbrott eller på liknande grund utgår dock ränta för tiden från den

dag betalningen erlades till och me d den dag å terbetalning sker eller, om

t ' Prop. 1988/89:76. 1989/90; LU34, rskr. 29 9.

1745

Ui

'

¬

background image

SFS 1990:933

återbetalning ej sker i rätt tid, den dag från vilken ränta börjar utgå enligt 3

eller 4 §.

Denna lag träder i kraft den I janu ari 1991.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Severin Blomstrand
(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.