SFS 1991:858

910858.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

- . .ft,..'

1

SFS 1991:858 Lag

Utkom från trycket

oHi ändring 1 räntelagen (1975:635);

den 25 juni 1991

utfardad den 13 juni 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 4 § räntelagen (1975:635) skall ha

följande lydelse.

4

I an nat fall än som avses i 3 § utgå r ränta på förfallen fordran, för

vilken be talningstiden forsittes, från den dag som infaller en månad efter

det borgenären har avsänt räkning eller på annat sätt framställt krav på

betalning av bestämt belopp med angivande att underlåtenhet att betala
medför skyldighet att utge ränta. Gäldenären är dock ej skyldig att erlägga
ränta for tid innan räkningen eller kravet har kommit honom till handa.

Avser fordringen skadestånd eller annan liknande ersättning som ej kan

fastställas utan särskild utredning, utgår ränta på förfallet belopp från den

dag som infaller en månad efter det borgenären har framställt krav på

ersättning och lagt fram utredning som med hänsyn till omständigheterna
skäligen kan begäras av honom. Gäldenären är dock ej skyldig att erlägga

ränta for tid innan kravet och utredningen har kommit honom till handa.

Oavsett vad som föreskrivs i först a och andra styckena utgår ränta på

förfallen fordran senast från dagen for delgivning av ansökan om betal-
ningsforeläggande eller av stämning i mål om utgivande av betalning.

Utan hinder av bestämmelserna i andra och tredje styckena utgår ränta

på en fordran, som avser skadestånd med anledning av ett uppsåtligt brott

och inte skall utges som livränta, alltid från den dag då skadan uppkom.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen b estämmer. Äldre foreskrif­

ter gäller fortfarande i fråga om mål om lagsökning där talan väckts fore
ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Severin Blomstrand
(Justitiedepartementet)

1470

' Prop. 1990/91:126, LU34. rskr. 332.

^ Senaste lydelse 1987: 327.

¬

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.