SFS 2000:183 Lag om ändring i räntelagen (1975:635)

000183.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i räntelagen (1975:635);

utfärdad den 13 april 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 5 och 6 §§ räntelagen (1975:635)

skall ha följande lydelse.

5 §

I fall som avses i 2 § andra stycket beräknas ränta för år enligt en ränte-

fot som motsvarar det av Riksgäldskontoret fastställda, vid varje tid gällande
diskontot med tillägg av två procentenheter.

6 §

2

I fall som avses i 3 eller 4 § beräknas ränta för år enligt en räntefot

som motsvarar det av Riksgäldskontoret fastställda, vid varje tid gällande
diskontot med tillägg av åtta procentenheter. Om det vid bestämmande av
skadestånd med anledning av personskada skall avräknas förmåner som ut-
går enligt 5 kap. 3 § 1 skadeståndslagen (1972:207), utgör dock tillägget till
diskontot för tiden till dess att det har slutligt avgjorts vilka sådana förmåner
som utgår endast två procentenheter.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000. Äldre föreskrifter gäller för be-

räkning av ränta som avser tid före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

LARS ENGQVIST

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1999/2000:50, bet. 1999/2000:FiU18, rskr. 1999/2000:182.

2

Senaste lydelse 1984:291.

SFS 2000:183

Utkom från trycket
den 27 april 2000

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.