SFS 2014:604 Lag om ändring i växellagen (1932:130)

Du är här: Start / Förmögenhetsrätt / Växellag (1932:130) / SFS 2014:604 Lag om ändring i växellagen (1932:130)
140604.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i växellagen (1932:130);

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 89 § växellagen (1932:130) ska ha

följande lydelse.

89 §

En protest ska, om inte annat har överenskommits, tas upp mellan

klockan 9 och 19 hos den protesten gäller, i hans eller hennes affärslokal eller,
om en sådan inte finns på orten, i hans eller hennes bostad. Om den protesten
gäller inte påträffas, får protesten i stället tas upp vid affärslokalen eller bo-
staden. �r denna inte känd, ska detta anmärkas i protesten.

I fråga om tid och plats för att visa upp växel till godkännande eller betal-

ning gäller vad som nu är sagt om protest.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

SFS 2014:604

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.