SFS 1974:757

740757.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

den 10 dec. 1974

Lag

SFS 1974:757

om ändriog i växellagen (1932:130);

utkom fr ån trycket

utfärdad den 29 november 1974.

Kungl. Maj:t förordnar med riksdagen' att 72 § växellagen

(1932:130) skall ha nedan angivna lydelse.

'

72 §2 Inträffar växels förfallodag å söndag eller annan allmän

helgdag, må ej betalning för växeln krävas förrän nästa söckendag. Alla

andra åtgärder med avseende å växel, såsom uppvisande till god­

kännande och upptagande av protest, må likaledes vidtagas allenast å

söckendag.

Skall åtgärd, som nu sagts, vara vidtagen inom viss tid, vars sista dag

är allmän helgdag, varde tiden för åtgärdens vidtagande utsträckt att
omfatta jämväl påföljande söckendag. Vid tids beräknande skola

mellanliggande helgdagar medräknas.

Likställda med allmän helgdag enligt denna lag äro lördagar samt

midsommarafton, julafton och nyårsafton.

Vid beräkning av tid, vare sig i lag fastställd eller särskilt bestämd,

inom vilken åtgärd skall vidtagas, varde den dag, från vilken tiden skall
löpa, ej medräknad.

Uppskovsdagar äge enligt denna lag ej rum.

Denna lag träder i Icraf t en vecka efter den dag, då lagen enligt därå

meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

CARL GUSTAF

LENNART GEIJER

(Justitiedepartementet)

1 Prop. 1974:147, LU 3 7, rskr 325.

^ Se naste lydelse 1965:125.

¬

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.