SFS 1978:771

780771.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

, Lag

SFS 1978:771

om ändring i växdlagcn (1932:130);

utkom frän trycket

Denna lag träcier i kraft den 1 juli 1979.

På regeringens vägnar

SVEN ROMAN US

ti;

Bengt Lambe

2]

(Justitiedepartementet)

it!
b ' Prop. 1978/79:II, JuU 11, rskr 36.

^ Senaste lydelse 1946:845. �ndringen innebär att första stycket upphävs.

den 12 december 1978

Utfärdad den 23 november 1978.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 94 § växellagen (1932:130) skall

ha nedan angivna lydelse.

94

På framställning av käranden skall rätten, om synnerligt hinder ej

möter och svaranden är så till hands att han kan infinna sig, utsätta första
inställelse till samma dag som stämning sökes eller nästföljande dag.

¬

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.