SFS 1981:812

810812.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1981:812

om ändring i växellagen (1932:130);

utkom från trycket

utfärdad den 25 juni 1981.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om växellagen (1932:130)^

dels att 95 § skall upphöra att gälla,

dels att i 88 § ordet "utmätningsmannen'*skall bytas ut m ot "kronofog­

demyndigheten".

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982.

På regeringens vägnar

CARL AXEL PETRI

Torkel Gregow
(Justitiedepartementet)

' Prop. 1980/81: 84, LU 24, rskr 351.

^ Senaste lydelse av 88 § 1 964: 666.

den 8 september 1981

¬

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.