SFS 1981:1364

811364.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1981:1364 Lag

utkom från trycket

om ändring i växelSagen (1932:130);

den 7 januari 1982

utfärdad den 17 december 1981.

Enligt riksdagens beslut" föreskrivs att 88 § växellagen (1932:130) skall

ha nedan angivna lydelse.

88

Protest tas upp av kronofogdemyndigheten i or ten, av en särskild

förrättningsman som länsstyrelsen förordnar eller av notarius publicus.

Denna lag träder i k raft den 1 juli 1982.

På regeringens vägnar

CARL AXEL PETRI

Jan Forsström
(Justitiedepartementet)

' Prop. 1981/82:63. LU 17. rskr89.

Senaste lydelse 1981:812.

¬

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätt

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.