SFS 1991:855

910855.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

" h-~

SFS 1991:855 Lag

Utkom från trycket

oiH ändring i växellagen (1932:130);

den 25 juni 199 1

utfärdad den 13 juni 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 71 och 93 §§ växellagen

(1932:130) skall ha följande lydelse.

71 §- Växelpreskription avbryts genom:

delgivning av stämning till svensk domstol, kungörande av rättegång vid

svensk domstol eller delgivning av ansökan om betalningsföreläggande hos

svensk kronofogdemyndighet:

växelfordringens åberopande för kvittning vid svensk domstol;

fordringens bevakning i gäldenärens här i riket anhängiga konkurs; eller
dess anmälande under här i riket pågående ackordsförhandling utan

konkurs.

Genom växelfordrans anhängiggörande vid domstol i främmande stat

avbrytes preskription, där gäldenären har hemvist i den staten eller, utan

invändning mot domstolens behörighet, inställer sig i målet eller personli­

gen erhållit del av stämningen. Lika med växelfordrans anhängiggörande

vid utländsk domstol anses kungörande av rättegång vid sådan domstol

enligt där gällande lag. Har i främ mande stat fordringen bevakats i växel -
gäldenärs konkurs eller anmälts under ackordsförhandling utan konkurs,

vare preskription därigenom avbruten, där växelgäldenären vid konkur­

sens eller ackordsförhandlingens början hade hemvist i den främmande

staten. Växelfordrans åberopande för kvittning vid utländsk domstol med-

före ock avbrott i presk ription.

Preskription avbrytes icke i förhållande till annan än den, mot vilken

åtgärd för preskriptionens avbrytande vidtagits, men avbrottet gälle till

fördel för alla växelg äldenärer. vilka föregå den, som vidtagit åtgärden.

Har preskription avbrutits, men varder det mål eller ärende, vari växel­

kravet gjorts gällande, ej fört till slut, skall ny preskriptionstid begynna att

löpa från den dag, d å målet eller ärendet sist handlades.

Möter för vidtagande av åtgärd för preskriptionens avbrytande hinder,

som i 54 § säg s. vare växelrätten bevarad, därest åtgärden företages inom
en m ånad efter hindrets upphörande.

93 §' Om laga domstol i växelmål gäller vad som är föreskrivet för

tvistemål.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. �ldre föreskrif­

ter gäller fo rtfarande i fråga om mål om lagsökning där talan väckts före
ikraftträdandet.

1466

' Prop. 1990/91:126. LU34. rskr. 332 .

' Senaste lydelse 1946: 845.

' Senaste lydelse 1946: 845.

¬

background image

På regeringens vägnar

SFS 1991:855

LAILA FREIVALDS

Severin Blomstrand

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.