SFS 1964:666

640666.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 666

Lap:

oi« ändra?! lydelse av Ö8 § växellapcn den 13 maj 1932 (nr 130);

flii'en Stockholms slott den 'JO noi'Cinbrr 1004.

V j GUSTAF ADOLF, m e d G ii d s n a cl e, Sveriges, G ö I o s och

V e n d c s Ko n u n g, göra v c t e r i i g t; att Vi, med riksdagenS funnit

gott forordiia, att 88 ,§ väx ellagen den 18 ma j 1 082- skall erhålla ändrad ly­

delse på sätt nedan aiigives,

88 §.

1'rotcst iipj>tagcs av ntjnätiiingsmaiinen i orten eller av särskild förriitt-

ningsinaii. Protest må jämväl upplagas i stad av notarius i)iildicus och ä

landet av notarius i)ul)licns från närmaste stad.

Särskild förrättningsinan förordnas av Konungens hefallningshavande.

Denna lag träder i kraft don 1 januari lOöä.
De,t alla som vederbör hava sig hiirsamligen alt ofterrätta. Till yttornicr:)

visso hava Vi detta med egon hand iindersladvit och med Vårt kungl.

bekräfta låtit.

Slookholms slott den 20 noveinhor 1964.

Under Hans ^^aj :ts

Min allernadigsto Konungs oeh Herres frånvaro:

BERTIL

G- s.)

(JustitiocUparlemenlell

IlimMAN Ki.iN''

' ITop. lOGhuri: L'lJ OG; Usla- '. VlO,

' Scnaslc. lyik-he sc 101^:711.

¬

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.