SFS 1962:53

620053.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

O 5''

/

r'^>;

^

SVENSK F�RFATTNINGSSAMLING

1962 ⬢ Nr 53 56

,, ^

.t

tacket den M

NrSä';^

Lag

om ändrad lydelse av 72 § växellagen;

given Stockholms slott den 16 mars 1Q62.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

Vcndes Konung, göra veterligt: att Vi, med riksdagen^, funnit

gott förordna, alt 72 § växellagen^ skall erhålla ändrad lydelse på sätt nedan

angives.

� 72 §.

Inträffar växels

å söckendag.

Skall åtgärd

helgdagar medräknas.

Likställda med allmän helgdag enligt denna lag vare lördagar under må­

naderna april�september samt påskafton, midsommarafton och julafton.

Vid be räkning

ej medräknad.

Uppskovsdagar äge

ej rum.

Denna la g träder i kraft den 1 april 1962.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl.

sigill bekräfta låtit.

Stockholms sl ott den 16 mars 1962..

GUSTAF ADOLF

(L.S.)

(Justitiedepartementet)

HERMAN K LING

' Prop. 1962:63; L'U 16; Rskr 111.

Senaste lyde lse av 72 §, se 1961: 68.

Svensk författningssamling

5S�56

I

¬

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.