SFS 1961:68

610068.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SVENSK F�RFATTNINGSSAMLING

1961 ⬢ Nr 68�71

Utkom från trycket den 10 april 1961

Nr 68

Lag

om ändrad lydelse av 72 § växellagen;

given Stockholms slot t den 7 april 1961.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riksdagen^ funnit

gott förordna, att 72 § växellagen^ skall erhålla ändrad lydelse på sätt nedan

angives.

72 §.

Inträffar växels

Skall åtgärd

å söckendag.

helgdagar medräknas.

Likställda med allmän helgdag enligt denna lag vare lördagar under må­

naderna juni, juli, augusti och september samt påskafton, midsommarafton

och julafton.

Vid beräkning

ej medräknad.

Uppskovsdagar äge

ej rum.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 1961.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligeoi att efteiTätta. Till yttermera

'/isso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill

bekräfta låtit.

Stockholms slott den 7 april 1961.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(Justitiedepartementet)

HERMAN KLING

1 Prop. 1961: 46; LiU 19: Rskr 132.

= Senaste lydelse av 72 §, se 1935: 98.

48�618000. Svensk förfailningssamling 1961, Nr 68�71

¬

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.