SFS 2012:82 Lag om ändring i begravningslagen (1990:1144)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Begravningslag (1990:1144) / SFS 2012:82 Lag om ändring i begravningslagen (1990:1144)
120082.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i begravningslagen (1990:1144);

utfärdad den 23 februari 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om begravningslagen

(1990:1144)

dels att 2 kap. 6 § ska ha följande lydelse,
dels att rubriken till 1 kap. ska lyda ⬝Inledande bestämmelser⬝,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 1 kap. 2 §, av följande ly-

delse.

1 kap.

2 §

Regeringen meddelar föreskrifter om vilka länsstyrelser som ansvarar

för uppgifter enligt denna lag.

2 kap.

6 §

Enskilda begravningsplatser får anordnas och hållas bara av trossam-

fund eller stiftelser som har fått tillstånd till det.

Frågor om tillstånd prövas av länsstyrelsen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012.

På regeringens vägnar

STEFAN ATTEFALL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2011/12:31, bet. 2011/12:KU2, rskr. 2011/12:135.

SFS 2012:82

Utkom från trycket
den 6 mars 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.