SFS 2008:208 Lag om ändring i begravningslagen (1990:1144)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Begravningslag (1990:1144) / SFS 2008:208 Lag om ändring i begravningslagen (1990:1144)
080208.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i begravningslagen (1990:1144);

utfärdad den 24 april 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 2 kap. 3 § begravningslagen

(1990:1144) ska ha följande lydelse.

2 kap.

3 §

2

På en allmän begravningsplats ska gravplats beredas dem som vid

dödsfallet var folkbokförda inom församlingen eller kommunen. Där ska
gravplats också beredas en dödfödd som avlidit efter utgången av tjugoandra
havandeskapsveckan, om kvinnan är folkbokförd inom huvudmannens för-
valtningsområde. Detsamma gäller i fråga om en dödfödd som avlidit före
utgången av tjugoandra havandeskapsveckan, om kvinnan begär det och ett
läkarintyg om dödsfallet lämnas till huvudmannen.

Om tillgången på gravplatsmark medger det, får också andra beredas

gravplats där.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Knut Weibull
(Kulturdepartementet)

1

Prop. 2007/08:58, bet. 2007/08:SkU26, rskr. 2007/08:163.

2

Senaste lydelse 1999:306.

SFS 2008:208

Utkom från trycket
den 7 maj 2008

4

SFS 2008:193�230

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.