SFS 2014:753 Lag om ändring i begravningslagen (1990:1144)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Begravningslag (1990:1144) / SFS 2014:753 Lag om ändring i begravningslagen (1990:1144)
140753.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i begravningslagen (1990:1144);

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 kap. 4, 6 och 7 §§ samt 11 kap.

6 § begravningslagen (1990:1144) ska ha följande lydelse.

4 kap.

4 §

2

Om förhållandena vid ett dödsfall är sådana att det kan finnas skäl för

en rättsmedicinsk undersökning enligt lagen (1995:832) om obduktion m.m.
ska den läkare som fastställt att döden har inträtt eller som i annat fall ska ut-
färda dödsbeviset snarast möjligt anmäla dödsfallet till Polismyndigheten.

I stället för vad som föreskrivs i 3 § första stycket ska dödsbeviset i ett

sådant fall utan dröjsmål lämnas till Polismyndigheten. Polismyndigheten ska
underrätta Skatteverket om dödsfallet och efter den utredning som kan be-
hövas lämna dödsbeviset till Skatteverket tillsammans med ett tillstånd till
gravsättning eller kremering.

Om det beslutas att någon rättsmedicinsk undersökning inte ska göras, ska

Polismyndigheten underrätta den som har lämnat dödsbeviset om detta.

6 §

3

När stoftet efter en person som har avlidit utomlands har förts in till

Sverige, ska den som ordnar med gravsättningen begära tillstånd till gravsätt-
ning eller kremering.

Frågor om tillstånd prövas av Polismyndigheten.

7 §

4

Skatteverket ska utfärda ett intyg om att stoft får gravsättas eller kreme-

ras.

Ett sådant intyg får utfärdas bara om
1. förhållandena vid dödsfallet enligt dödsbeviset inte är sådana att det kan

finnas skäl för en rättsmedicinsk undersökning enligt lagen (1995:832) om
obduktion m.m., eller

2. Polismyndigheten har meddelat tillstånd till gravsättning eller kremering

i fall som avses i 4 eller 6 §.

Om det är känt för Skatteverket att det pågår eller har pågått medling om

kremering eller om gravsättning enligt 5 kap. 3 §, får intyg inte utfärdas för-
rän tvisten är slutligt löst.

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

2 Senaste lydelse 2003:699.

3 Senaste lydelse 1991:496.

4 Senaste lydelse 2003:699.

SFS 2014:753

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

2

SFS 2014:753

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

11 kap.

6 §

5

Beslut som en huvudman eller den som annars förvaltar en allmän be-

gravningsplats eller ett krematorium fattat i ett enskilt ärende enligt denna lag
eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen får överklagas
hos länsstyrelsen.

Detsamma gäller
� Polismyndighetens beslut om tillstånd till gravsättning eller kremering

enligt 4 kap. 6 §, och

� Skatteverkets beslut om intyg för gravsättning eller kremering enligt

4 kap. 7 § eller anstånd enligt 5 kap. 10 § andra stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

5 Senaste lydelse 2003:699.

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.