SFS 2019:867 Lag om ändring i begravningslagen (1990:1144)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Begravningslag (1990:1144) / SFS 2019:867 Lag om ändring i begravningslagen (1990:1144)
SFS2019-867.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i begravningslagen (1990:1144)

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 8 kap. 3 och 4 §§ begravningslagen
(1990:1144) ska ha följande lydelse.

8 kap.
3 §
2 En församling som är huvudman för begravningsverksamheten ska
vidta de beredskapsförberedelser som behövs för denna verksamhet under
höjd beredskap.

Bestämmelser om vilket ansvar kommuner i detta sammanhang har inom

det civila försvaret finns i lagen (2006:544) om kommuners och regioners
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.

4 §3 Skyldigheten att lämna upplysningar m.m. enligt 6 kap. 1 § andra
stycket och 2 § lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder
inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap gäller för
huvudman och annan församling som innehar en eller flera allmänna
begravningsplatser.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

AMANDA LIND

Helena Swenzén
(Kulturdepartementet)

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

2 Senaste lydelse 2006:633.

3 Senaste lydelse 2006:633.

SFS

2019:867

Publicerad
den

3 december 2019

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.