SFS 2011:1339 Lag om ändring i begravningslagen (1990:1144)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Begravningslag (1990:1144) / SFS 2011:1339 Lag om ändring i begravningslagen (1990:1144)
111339.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i begravningslagen (1990:1144);

utfärdad den 1 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 9 kap. 5 och 14 §§ begravningsla-

gen (1990:1144) ska ha följande lydelse.

9 kap.

5 §

2

Bestämmelser om förfarandet vid uttag av begravningsavgiften finns i

skatteförfarandelagen (2011:1244).

Vid tillämpningen av 1 och 2 §§ ska den avgiftsskyldiges folkbokföring

den 1 november året före beskattningsåret anses gälla hela beskattningsåret.

14 §

3

Svenska kyrkan ska på medium för automatisk databehandling un-

derrätta regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer om de
avgiftssatser som föreslås gälla för det följande beskattningsåret. Sedan re-
geringen eller den myndighet regeringen bestämmer fastställt avgiftssatserna
för dem som inte tillhör Svenska kyrkan ska Svenska kyrkan på samma sätt
underrätta Skatteverket om de avgiftssatser som ska gälla för det följande
beskattningsåret. På samma sätt ska Svenska kyrkan till Skatteverket lämna
de ytterligare uppgifter som behövs för att beräkna, debitera, redovisa och ta
in avgifterna. Svenska kyrkan ska till regeringen eller den myndighet reger-
ingen bestämmer lämna de ytterligare uppgifter som behövs för att fastställa
en avgiftssats.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar när-

mare föreskrifter om när och hur uppgifterna ska lämnas.

Bestämmelser om skyldighet att lämna uppgifter när kommun är huvud-

man finns i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och
annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012 och tillämpas första gången på

avgifter som avser det beskattningsår som börjar den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

STEFAN ATTEFALL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29.

2 Senaste lydelse 2000:1186.

3 Senaste lydelse 2003:699.

SFS 2011:1339

Utkom från trycket
den 13 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.