SFS 2023:355 Lag om ändring i bibliotekslagen (2013:801)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Bibliotekslag (2013:801) / SFS 2023:355 Lag om ändring i bibliotekslagen (2013:801)
SFS2023-355.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i bibliotekslagen (2013:801)

Utfärdad den 1 juni 2023

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 10 § bibliotekslagen (2013:801) ska
ha följande lydelse.

10 § Enligt 2 kap. 36 § skollagen (2010:800) ska eleverna i grundskolan,
anpassade grundskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och
anpassade gymnasieskolan ha tillgång till skolbibliotek.

Denna lag träder i kraft den 2 juli 2023.

På regeringens vägnar

PARISA LILJESTRAND

Maria Fjellman Lundqvist
(Kulturdepartementet)

1 Prop. 2022/23:94, bet. 2022/23:UbU14, rskr. 2022/23:207.

SFS

2023:355

Publicerad
den

8 juni 2023

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.