SFS 2010:860 Lag om ändring i bibliotekslagen (1996:1596)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Bibliotekslag (2013:801) / SFS 2010:860 Lag om ändring i bibliotekslagen (1996:1596)
100860.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i bibliotekslagen (1996:1596);

utfärdad den 23 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 § bibliotekslagen (1996:1596)2

ska ha följande lydelse.

5 §

I 2 kap. 36 § skollagen (2010:800) finns bestämmelser om skol-

bibliotek.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Maria Eka
(Kulturdepartementet)

1 Prop. 2009/10:165, bet. 2009/10:UbU21, rskr. 2009/10:370.

2 Lagen omtryckt 1998:1249.

SFS 2010:860

Utkom från trycket
den 6 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.