SFS 2013:380 Lag om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Folkbokföringslag (1991:481) / SFS 2013:380 Lag om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)
130380.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i folkbokföringslagen (1991:481);

utfärdad den 30 maj 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om folkbokföringslagen

(1990:481)

2

dels att 9 och 43 §§ ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 43 § ska utgå,
dels att 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11�13, 14, 15, 20, 21, 24�28, 31, 35 och 40 §§

ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas fem nya paragrafer, 2 a, 7 a, 9, 10 a och

13 a §§ av följande lydelse.

2 §

3

Ett barn som föds levande här i landet ska folkbokföras om modern är

folkbokförd eller om fadern är folkbokförd och vårdnadshavare.

�ven ett barn som föds levande utom landet ska folkbokföras, om
1. modern är folkbokförd med stöd av 14 §,
2. fadern är folkbokförd med stöd av 14 § och vårdnadshavare, eller
3. det finns synnerliga skäl för att barnet ska folkbokföras.

2 a §

Ett barn som har vistats utom landet sedan födelsen utan att vara folk-

bokfört, ska folkbokföras om fadern eller barnets förälder enligt 1 kap. 9 §
föräldrabalken var folkbokförd med stöd av 14 § vid barnets födelse och se-
nare blir vårdnadshavare.

Ett barn under 18 år som adopteras av en person som är folkbokförd med

stöd av 14 §, ska folkbokföras när adoptionen blir giltig i Sverige.

3 §

4

Den som efter inflyttning anses vara bosatt i Sverige ska folkbokföras.

En person anses bosatt här i landet om han eller hon kan antas komma att re-
gelmässigt tillbringa sin nattvila eller motsvarande vila (dygnsvilan) i landet
under minst ett år. �ven den som kan antas komma att regelmässigt tillbringa
sin dygnsvila både inom och utom landet ska folkbokföras om han eller hon
med hänsyn till samtliga omständigheter får anses ha sin egentliga hemvist
här.

En person ska anses regelmässigt tillbringa sin dygnsvila här i landet om

han eller hon under sin normala livsföring tillbringar dygnsvilan här minst en
gång i veckan eller i samma omfattning men med en annan förläggning i ti-
den.

1 Prop. 2012/13:120, bet. 2012/13:SkU25, rskr. 2012/13:254.

2 Senaste lydelse av 43 § 1997:989.

3 Senaste lydelse 1997:989.

4 Senaste lydelse 1997:989.

SFS 2013:380

Utkom från trycket
den 10 juni 2013

background image

2

SFS 2013:380

Ett barn som har vistats i landet sedan födelsen utan att vara folkbokfört

ska folkbokföras om det har sådan anknytning till landet som sägs i första
stycket.

Undantag från första�tredje styckena finns i 4 och 5 §§.

4 §

5

En utlänning som måste ha uppehållsrätt eller uppehållstillstånd för att

få vistas i Sverige, får folkbokföras endast om detta villkor är uppfyllt eller
om det finns synnerliga skäl för att han eller hon ändå ska folkbokföras.

En utlänning som har beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd, eller

uppehållstillstånd efter tillfälligt skydd, enligt 21 kap. 2, 3, 4 eller 6 § utlän-
ningslagen (2005:716) ska inte folkbokföras, om utlänningen kan antas
komma att vistas i landet med stöd av det beviljade tillståndet under kortare
tid än tre år. Detta gäller dock inte, om utlänningen har beviljats en flyk-
tingstatusförklaring enligt 4 kap. 3 c § utlänningslagen eller en motsvarande
förklaring enligt äldre bestämmelser eller ett resedokument enligt 4 kap. 4 §
utlänningslagen eller om det i övrigt finns synnerliga skäl för folkbokföring.

6 §

6

En person ska folkbokföras på den fastighet och i den kommun där han

eller hon enligt 7 och 8�13 §§ är att anse som bosatt. Den kommun där en per-
son är folkbokförd är hans eller hennes folkbokföringsort.

En person som folkbokförs på en fastighet som innehåller flera bostads-

lägenheter ska folkbokföras också på lägenhet. Med bostadslägenhet avses
lägenhet som är registrerad i lägenhetsregistret enligt lagen (2006:378) om
lägenhetsregister.

Ett nyfött barn som enligt 2 § ska folkbokföras, folkbokförs där modern är

folkbokförd eller, om modern inte är folkbokförd, där fadern är folkbokförd.
Den kommun där ett nyfött barn folkbokförs är hans eller hennes födelse-
hemort.

Undantag från första stycket finns i 14 och 16 §§.

7 §

En person anses vara bosatt på den fastighet där han eller hon regelmäs-

sigt tillbringar eller, när byte av bostad har skett, kan antas komma att regel-
mässigt tillbringa sin dygnsvila. Den som därigenom kan anses vara bosatt på
fler än en fastighet anses vara bosatt på den fastighet där han eller hon med
hänsyn till samtliga omständigheter får anses ha sin egentliga hemvist.

En person ska anses regelmässigt tillbringa sin dygnsvila på en fastighet

där han eller hon under sin normala livsföring tillbringar dygnsvilan minst en
gång i veckan eller i samma omfattning men med en annan förläggning i ti-
den.

Undantag från första stycket finns i 8�11 och 15 §§.

7 a §

Om ett barn står under vårdnad av två vårdnadshavare som inte bor

tillsammans och barnet under sin normala livsföring tillbringar dygnsvilan i
ungefär samma omfattning hos var och en av dem, får barnet folkbokföras hos
den av vårdnadshavarna som de båda kommer överens om.

5 Senaste lydelse 2009:1544.

6 Senaste lydelse 2006:379.

background image

3

SFS 2013:380

8 §

Om en person under en på förhand bestämd tid av högst ett år regelmäs-

sigt tillbringar sin dygnsvila på en annan fastighet än den där han eller hon har
sin egentliga hemvist, anses detta inte leda till ändrad bosättning.

9 §

En vistelse anses inte leda till ändrad bosättning om den föranleds en-

bart av

1. befattning som politiskt tillsatt tjänsteman eller uppdrag att biträda som

politiskt sakkunnig inom Regeringskansliet,

2. tjänstgöring enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt, eller
3. vård vid en institution för sjukvård, vård av unga, kriminalvård eller vård

av missbrukare.

En person som regelmässigt tillbringar dygnsvilan endast på en fastighet

där han eller hon med tillämpning av första stycket inte ska anses bosatt,
anses bosatt på den fastighet som han eller hon med hänsyn till omständig-
heterna i övrigt kan anses ha sin starkaste anknytning till.

10 §

7

En vistelse anses inte leda till ändrad bosättning om den föranleds en-

bart av uppdrag som riksdagsledamot, statsråd eller heltidsarvoderad förtro-
endevald i landsting.

En vistelse på viss fastighet som inte enbart föranleds av förhållande som

avses i första stycket anses inte heller leda till ändrad bosättning om personen
har anknytning till en annan fastighet genom att disponera en bostad där.

En person som regelmässigt tillbringar dygnsvilan endast på en fastighet

där han eller hon med tillämpning av första eller andra stycket inte ska anses
bosatt, anses bosatt på den fastighet som han eller hon med hänsyn till om-
ständigheterna i övrigt kan anses ha sin starkaste anknytning till.

Sammanlever en person som omfattas av första eller andra stycket med sin

familj på en fastighet där han eller hon enligt 7 § skulle anses vara bosatt, får
Skatteverket på ansökan besluta att han eller hon ska folkbokföras på den
fastigheten.

10 a §

En vistelse av statsministerns familjemedlemmar i statsministerns

tjänstebostad anses inte leda till ändrad bosättning.

En sådan familjemedlem som regelmässigt tillbringar dygnsvilan endast i

statsministerns tjänstebostad, anses bosatt på den fastighet som han eller hon
med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses ha sin starkaste anknyt-
ning till.

Skatteverket får på ansökan besluta att en familjemedlem till statsministern

ska folkbokföras på den fastighet som inrymmer tjänstebostaden.

11 §

En elev under 18 år som har sin egentliga hemvist tillsammans med

föräldrar eller andra anhöriga anses bosatt där även om han eller hon till följd
av skolgången regelmässigt tillbringar sin dygnsvila på en annan fastighet.
Detsamma gäller om ett barn under 18 år, som har sin egentliga hemvist till-
sammans med föräldrar eller andra anhöriga, till följd av ett beslut om boende
i bostad med särskild service för barn eller ungdomar enligt lagen (1993:387)
om stöd och service till vissa funktionshindrade, regelmässigt tillbringar sin
dygnsvila på en annan fastighet.

7 Senaste lydelse 2007:283.

background image

4

SFS 2013:380

Första stycket tillämpas även efter det att barnet fyllt 18 år så länge han

eller hon går i grundskola eller gymnasieskola eller genomgår annan jämför-
lig grundutbildning, dock längst till dess barnet fyller 21 år.

12 §

Den som inte regelmässigt tillbringar sin dygnsvila på någon viss fas-

tighet anses bosatt på den fastighet till vilken han eller hon med hänsyn till
samtliga omständigheter kan anses ha sin starkaste anknytning.

13 §

Kan en persons bosättning med tillämpning av 7�12 §§ hänföras till en

kommun men inte till en viss fastighet inom denna, ska han eller hon anses
bosatt i kommunen.

13 a §

Kan en persons bosättning med tillämpning av 7�13 §§ inte hänföras

till en kommun och ska personen inte avregistreras från folkbokföringen som
utflyttad enligt 20 §, anses han eller hon sakna känd hemvist.

14 §

Den som är utsänd för anställning på utländsk ort i svenska statens

tjänst folkbokförs under denna tjänstgöring tillsammans med sin medföljande
familj på den fastighet och i den kommun där den utsände senast var eller
borde ha varit folkbokförd eller, om ändrade förhållanden föranleder det, en-
dast i kommunen.

Den utsände får efter ansökan medges att tillsammans med sin medföljande

familj folkbokföras på en fastighet i en kommun där den utsände eller någon
annan i familjen disponerar en bostad.

Vad som sägs i 11 § ska tillämpas på medföljande barn som för skolgång

vistas i utlandet på annan ort än den där den utsände är stationerad.

15 §

8

En vistelse för service och omvårdnad i en sådan bostad för äldre

människor som avses i 5 kap. 5 § socialtjänstlagen (2001:453) i en annan
kommun än den där personen var eller borde ha varit folkbokförd när han
eller hon flyttade till den aktuella bostaden, ska inte anses leda till ändrad bo-
sättning om vistelsen har beslutats av den kommun där han eller hon var eller
borde ha varit folkbokförd. Om personen inte längre disponerar en bostad på
den fastighet där han eller hon förut var eller borde ha varit folkbokförd, anses
personen bosatt endast i kommunen eller, om ändrade förhållanden föranleder
det, på en annan fastighet.

Första stycket ska även tillämpas på den som vistas i ett hem för äldre som

drivs av någon annan än kommunen, om boendet med hänsyn till upplåtelse-
form och tillgång till vård kan anses motsvara vistelse som avses i första
stycket.

20 §

9

Den som kan antas komma att regelmässigt tillbringa sin dygnsvila

utom landet under minst ett år ska avregistreras från folkbokföringen som ut-
flyttad om inte annat följer av fjärde stycket eller 14 §. �ven den som kan
antas komma att regelmässigt tillbringa sin dygnsvila både inom och utom
landet ska avregistreras om han eller hon med hänsyn till samtliga omständig-
heter får anses ha sin egentliga hemvist utom landet.

8 Senaste lydelse 2001:470. �ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

9 Senaste lydelse 2009:678.

background image

5

SFS 2013:380

En person anses regelmässigt tillbringa sin dygnsvila utom landet om han

eller hon under sin normala livsföring tillbringar dygnsvilan där minst en
gång i veckan eller i samma omfattning men med en annan förläggning i
tiden.

Om en utlänning som måste ha uppehållstillstånd för att få vistas i landet

saknar ett sådant tillstånd, ska det särskilt beaktas vid tillämpningen av första
och andra styckena.

En vistelse utom landet som föranleds av uppdrag som ledamot av Europa-

parlamentet efter val i Sverige ska inte leda till avregistrering enligt första
stycket om ledamoten har anknytning till landet genom att disponera en bo-
stad här. På ansökan av ledamoten får dock Skatteverket besluta om avregi-
strering under de förutsättningar som anges i första stycket.

21 §

Den som oavbrutet under två år saknat känd hemvist ska avregistreras

från folkbokföringen som försvunnen. Den som folkbokförs med fingerade
personuppgifter ska avregistreras när det gäller de tidigare uppgifterna.

24 §

10

Ett barns födelse ska anmälas till Skatteverket om barnet föds inom

landet. Detsamma gäller om barnet föds utom landet och ska folkbokföras en-
ligt 2 § andra stycket.

Föds barnet på ett sjukhus eller enskilt sjukhem ska inrättningen göra an-

mälan. Om en barnmorska hjälper till vid födelsen i annat fall, ska hon göra
födelseanmälan. Anmälan ska göras så snart som möjligt.

I andra fall ska barnets vårdnadshavare göra anmälan inom en månad från

födelsen.

Anmälan enligt första stycket ska göras för en nyfödd, som efter födelsen

andats eller visat något annat livstecken, samt dödfödd som avlidit efter ut-
gången av tjugoandra havandeskapsveckan.

25 §

11

Den som är folkbokförd och har flyttat ska inom en vecka anmäla

flyttningen till Skatteverket.

Den som är folkbokförd och ändrar postadress utan att flyttning skett ska

göra anmälan enligt första stycket om postadressen ska gälla för minst sex
månader.

26 §

12

Den som har flyttat in från utlandet och ska folkbokföras ska anmäla

inflyttningen till Skatteverket. En sådan anmälan ska göras inom en vecka
efter det att han eller hon har vistats i landet i tre månader.

En anmälan ska även göras när den som är avregistrerad som försvunnen

ska folkbokföras och när ett barn ska folkbokföras här i landet enligt 2 a §
eller 3 § tredje stycket.

Anmälningsskyldigheten enligt första stycket gäller inte en utländsk med-

borgare som omfattas av 4 § lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i
vissa fall och som inte har rätt till motsvarande immunitet och privilegier som
en diplomatisk företrädare vid en främmande makts beskickning.

10 Senaste lydelse 2008:207.

11 Senaste lydelse 2004:822.

12 Senaste lydelse 2010:1843.

background image

6

SFS 2013:380

27 §

13

Den som är folkbokförd och avser att flytta till utlandet ska anmäla

detta till Skatteverket. Anmälan ska göras senast en vecka före utresan och
ska innehålla uppgift om utresedagen. Om utresan ställs in eller skjuts upp ska
detta anmälas senast den tidigare uppgivna utresedagen.

28 §

14

En anmälan enligt 25 eller 26 § ska innehålla följande uppgifter:

1. namn och person- eller samordningsnummer,
2. datum för ändring av bostads- eller postadress,
3. ny bostads- och postadress samt beräknad giltighetstid,
4. registerbeteckning för den fastighet som den nya bostadsadressen avser

och, om fastigheten innehåller flera bostadslägenheter med samma belägen-
hetsadress, lägenhetsnummer som avses i lagen (2006:378) om lägenhets-
register, och

5. vem som upplåtit den fastighet eller bostadslägenhet som den nya bo-

stadsadressen avser.

En anmälan enligt 26 § första stycket ska dessutom innehålla uppgift om

inflyttningsdag till landet, avsikten med vistelsen här och dess beräknade var-
aktighet, personnummer som personen har tilldelats i ett annat nordiskt land
samt de uppgifter som får föras in i folkbokföringsdatabasen enligt lagen
(2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokförings-
verksamhet.

31 §

15

Skatteverket får besluta att förelägga en person som kan antas vara

skyldig att göra en anmälan enligt denna lag, att antingen göra en sådan an-
mälan eller skriftligen eller muntligen lämna de uppgifter som behövs för
bedömningen av personens folkbokföring. Skatteverket får även i annat fall
besluta att förelägga en person att lämna sådana uppgifter som behövs för
kontroll av bosättningen enligt denna lag eller för kontroll och komplettering
av övriga uppgifter om en folkbokförd person som får föras in i folkbokfö-
ringsdatabasen enligt lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i
Skatteverkets folkbokföringsverksamhet. I ett beslut om föreläggande ska det
anges vilka uppgifter som ska lämnas.

Skatteverket får besluta att förelägga ett barns vårdnadshavare att inom viss

tid anmäla barnets förnamn, om vårdnadshavaren inte har fullgjort denna
skyldighet inom föreskriven tid enligt 30 § namnlagen (1982:670).

35 §

Vid flyttning gäller den nya folkbokföringen från och med flyttnings-

dagen om den som flyttat gör en sådan anmälan som avses i 25 eller 26 §
inom en vecka från flyttningen. Kommer anmälan in senare gäller folkbokfö-
ringen från och med den dag då anmälan kom in.

Har beslut om folkbokföring meddelats utan föregående anmälan, gäller

folkbokföringen från och med beslutets dag. Om ett sådant beslut avser ett
barn som står under vårdnad av två vårdnadshavare och beslutet innebär att
barnet folkbokförs på samma fastighet som den ena vårdnadshavaren har flyt-
tat till, får Skatteverket bestämma att barnets nya folkbokföring ska gälla från
och med den dag då vårdnadshavaren folkbokfördes på den fastigheten.

13 Senaste lydelse 2004:822.

14 Senaste lydelse 2006:379.

15 Senaste lydelse 2006:379. �ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

background image

7

SFS 2013:380

40 §

16

Andra beslut av Skatteverket än som anges i 39 § får överklagas av

den person vars folkbokföring beslutet gäller och av det allmänna ombudet
hos Skatteverket. Om ett barn står under vårdnad av två vårdnadshavare, får
ett beslut om barnets folkbokföring även överklagas av en av dem ensam. Ett
beslut om en persons bosättning får även överklagas av en kommun som be-
rörs av beslutet.

En enskilds överklagande av ett beslut om folkbokföring enligt 3�17, 20

och 21 §§ ska ha kommit in till Skatteverket inom tre veckor från den dag den
klagande fick del av beslutet. Beslut i en annan fråga får överklagas av en en-
skild utan begränsning till viss tid.

Det allmänna ombudets eller en kommuns överklagande ska ha kommit in

till Skatteverket inom tre veckor från den dag beslutet meddelades.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016 i fråga om 6, 13 och 15 §§,

den 1 juli 2013 i fråga om anmälningsfristen i 26 § första stycket och 35 § för-
sta stycket och i övrigt den 1 januari 2014.

2. Det som sägs om kommun i 13 a och 14 §§ ska till och med den

31 december 2015 i stället gälla församling.

3. Bestämmelserna om anmälningsfristen i 26 § första stycket i sin nya

lydelse tillämpas även på inflyttningar som har skett före ikraftträdandet.

4. �ldre bestämmelser i 2 §, 6 § tredje stycket och 24 § gäller fortfarande

för förhållanden som avser tid före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)

16 Senaste lydelse 2005:267.

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.