SFS 1981:42

810042.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1981:42

Lag

Utkom från trycket

den 27 januari 1981

om ändring i folkbokföringsforordningen (1967:198);

utfärdad den 15 januari 1981.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 23 och 24 §§ folkbokförings-

förordningen (1967:198) skall ha nedan angivna lydelse.

23 § Den som för vård eller tillsyn är helinackorderad i servicehus för
äldre människor i annan församling än den. där han rätteligen var eller bort
vara kyrkobokförd när han flyttade till s ervicehuset, får kyrkobokföras i

sistnämnda församling. Han kyrkobokföres då på den fastighet, där han

52

Prop. 1979/80:), SoU 1980/81:15. rskr 130.

¬

background image

förut var bokförd, eller under rubrik på församlingen skrivna eller, om sär-

SFS 1981:42

skilda skäl föreligger, på annan fastighet.

Den som för vård eller tillsyn är helinackorderad i service hus för äldre

människor och är kyrkobokförd i den församling där servicehuset ligger får

kyrkobokföras på annan fastighet i församlingen, om särskilda skäl förelig­

ger.

24 § Intagning på sjukvårdsinrättning ändrar icke den intagnes kyrko­

bokföring. Förhållanden som inträffar efter intagningen beak tas vid kyrko­

bokföringen, som om han ej varit intagen på sjukvårdsinrättningen.

Första stycket äger motsvarande tillämpning i fråga om den som intages

eller intagits i kriminalvårds anstalt eller i sådant hem som av ses i 12 § la­
gen (1980; 621) med särskilda bestäm melser om vård av unga. Den som fri­

givits villkorligt från kriminalvårdsanstalt eller som efter att ha dömts till

internering överförts till vård utom ansta lt anses vid kyrkobokföring vara

intagen i anstalten äve n under prövotiden eller vården utom anstalt.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982.

På regeringens vägnar

ROLF WIRT�0N

Jan Francke
(Budgetdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.