SFS 2016:1016 Lag om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Folkbokföringslag (1991:481) / SFS 2016:1016 Lag om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)
161016.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i folkbokföringslagen (1991:481);

utfärdad den 17 november 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 31 § folkbokföringslagen

(1991:481) ska ha följande lydelse.

31 §

2

Skatteverket får besluta att förelägga en person som kan antas vara

skyldig att göra en anmälan enligt denna lag, att antingen göra en sådan anmä-
lan eller skriftligen eller muntligen lämna de uppgifter som behövs för be-
dömningen av personens folkbokföring. Skatteverket får även i annat fall be-
sluta att förelägga en person att lämna sådana uppgifter som behövs för kon-
troll av bosättningen enligt denna lag eller för kontroll och komplettering av
övriga uppgifter om en folkbokförd person som får föras in i folkbokförings-
databasen enligt lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatte-
verkets folkbokföringsverksamhet. I ett beslut om föreläggande ska det anges
vilka uppgifter som ska lämnas.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Maria �&hrling
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2015/16:180, bet. 2016/17:CU4, rskr. 2016/17:31.

2 Senaste lydelse 2013:380. �ndringen innebär att andra stycket tas bort.

SFS 2016:1016

Utkom från trycket
den 29 november 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.