SFS 1993:1699 Lag om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Folkbokföringslag (1991:481) / SFS 1993:1699 Lag om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)
SFS 1993_1699 Lag om ändring i folkbokföringslagen (1991_481)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1993:1699
Utkom från trycket
den 18 januari 1994

4337

1

Prop. 1993/94:38, bet. 1993/94: TU11, rskr. 1993/94:119.

Lag
om ändring i folkbokföringslagen (1991:481);

utfärdad den 22 december 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 25 § folkbokföringslagen

(1991:481) skall ha följande lydelse.

25 § Den som flyttat skall inom en vecka anmäla flyttningen till en
skattemyndighet, en allmän försäkringskassa eller ett postbefordringsföre-

tag som regeringen bestämmer.

Den som ändrar postadress utan att flyttning skett skall göra anmälan

enligt första stycket om postadressen skall gälla för minst sex månader.

background image

SFS 1993:1699

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1994.

På regeringens vägnar

BO LUNDGREN

Karin Almgren

(Finansdepartementet)

4338

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.