SFS 1998:251 Lag om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Folkbokföringslag (1991:481) / SFS 1998:251 Lag om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)
SFS 1998_251 Lag om ändring i folkbokföringslagen (1991_481)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1998:251
Utkom från trycket
den 27 maj 1998

Lag
om ändring i folkbokföringslagen (1991:481);

utfärdad den 14 maj 1998.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att i 34 § folkbokföringslagen

(1991:481)2 orden "det län" skall bytas ut mot "den region".

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

På regeringens vägnar

THOMAS �STROS

Peter Kindlund

(Finansdepartementet)

1

Prop. 1997/98:134, bet. 1997/98:SkU24, rskr. 1997/98:218.

2

Senaste lydelse av 34 § 1997:989.

524

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.