SFS 2001:196 Lag om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Folkbokföringslag (1991:481) / SFS 2001:196 Lag om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)
010196.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i folkbokföringslagen (1991:481);

utfärdad den 19 april 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1 och 28 §§ folkbokföringslagen

(1991:481) skall ha följande lydelse.

1 §

2

Folkbokföring enligt denna lag innebär fastställande av en persons bo-

sättning samt registrering av uppgifter om identitet, familj och andra förhål-
landen som enligt lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i
skatteförvaltningens folkbokföringsverksamhet får förekomma i folkbokfö-
ringsdatabasen.

Vigsel, födelse och dödsfall i landet skall registreras även i fråga om en

person som inte är eller har varit folkbokförd.

Folkbokföring och sådan registrering som avses i andra stycket sker ge-

nom skattemyndighetens försorg.

28 §

3

Anmälan enligt 25 eller 26 § skall innehålla följande uppgifter:

1. namn och personnummer,
2. datum för ändring av bostads- eller postadress,
3. ny bostads- och postadress och, om fastigheten innehåller flera bostads-

lägenheter, lägenhetsbeteckning som avses i lagen (1995:1537) om lägen-
hetsregister samt beräknad giltighetstid,

4. registerbeteckning för den fastighet som den nya bostadsadressen av-

ser,

5. vem som upplåtit den fastighet eller bostadslägenhet som den nya bo-

stadsadressen avser.

Anmälan enligt 26 § skall dessutom innehålla uppgift om inflyttningsdag

till landet, avsikten med vistelsen här och dess beräknade varaktighet samt
de uppgifter som får föras in i folkbokföringsdatabasen enligt lagen
(2001:182) om behandling av personuppgifter i skatteförvaltningens folk-
bokföringsverksamhet.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2001.

1

Prop. 2000/01:33, bet. 2000/01:SkU20, rskr. 2000/01:176.

2

Senaste lydelse 1994:1975.

3

Senaste lydelse 1995:1538.

SFS 2001:196

Utkom från trycket
den 15 maj 2001

background image

2

SFS 2001:196

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Anita Saldén Enérus
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.