SFS 2010:1843 Lag om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Folkbokföringslag (1991:481) / SFS 2010:1843 Lag om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)
101843.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i folkbokföringslagen (1991:481);

utfärdad den 9 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5, 26 och 30 §§ folkbokföringsla-

gen (1991:481) ska ha följande lydelse.

5 §

Den som tillhör en främmande makts beskickning eller lönade konsulat

eller dess betjäning, folkbokförs endast om han eller hon är svensk medbor-
gare eller, utan att vara svensk medborgare, var bosatt här när han eller hon
kom att tillhöra beskickningen, konsulatet eller dess betjäning. Detta gäller
även en sådan persons familjemedlem eller tjänare.

Den som omfattas av 4 § lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i

vissa fall och har rätt till motsvarande immunitet och privilegier som en dip-
lomatisk företrädare vid en främmande makts beskickning, folkbokförs en-
dast om han eller hon är svensk medborgare eller, utan att vara svensk med-
borgare, var bosatt här när han eller hon kom att tillhöra det internationella
organet. Detta gäller även en sådan persons familjemedlem.

26 §

2

Den som flyttat in från utlandet ska anmäla inflyttningen till Skatte-

verket eller Försäkringskassan. Detsamma gäller den som är registrerad som
obefintlig och ska folkbokföras.

Anmälan ska även göras när ett barn ska folkbokföras här i landet enligt

3 § andra stycket.

Anmälningsskyldigheten enligt första stycket gäller inte en utländsk med-

borgare som omfattas av 4 § lagen (1976:661) om immunitet och privilegier
i vissa fall och som inte har rätt till motsvarande immunitet och privilegier
som en diplomatisk företrädare vid en främmande makts beskickning.

30 §

För barn under 18 år ska anmälan enligt 25, 26 första eller andra

stycket eller 27 § göras av barnets vårdnadshavare. Barn som har fyllt 16 år
har dock rätt att själv göra sådan anmälan.

För barn under 18 år får ansökan enligt 16 § göras av endast en vårdnads-

havare, om syftet med ansökningen är att skydda mot den andre vårdnadsha-
varen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

1 Prop. 2009/10:245, bet. 2010/11:SkU2, rskr. 2010/11:41.

2 Senaste lydelse 2004:822.

SFS 2010:1843

Utkom från trycket
den 17 december 2010

background image

2

SFS 2010:1843

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.