SFS 1982:148

820148.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

\

SFS 1982:148

Lag

Utkom från trycket

den 30 mars 198 2

om ändring i foUtomröstningslagen (1979:369);

utfärdad den 11 mars 1982.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 6 och 10 §§ folkomröstningslagen

(1979: 369) skall ha nedan angivna lydelse.

6 § När folkomröstning skall förrättas, skall, i den mån centrala valmyn­

digheten inte förordnar annat, för var och en som enligt gällande röstlängd
är röstberättigad vid omröstningen upprättas röstkort med uppgifter om
den röstberättigade. Röstkortet skall dessutom innehålla uppgifter om om­

röstningen till ledning för den röstberättigade. För folkomröstning och val
till riksdagen som äger rum samtidigt upprättas gemensamt röstkort. I frå­

ga om röstkort tillämpas i övr igt 7 kap. 1 § and ra stycket, 2 § första och

tredje styckena samt 3 § vallagen (1972:620). Röstkorten skall sändas till
de röstberättigade senast 30 dagar eller, om omröstningen äger rum i sa m­

band med extra val till riksdag en eller om den inte omfattar hela riket, se­

nast 20 dagar före valdagen.

Centrala valmyndigheten bör på lämpligt sätt sprida kännedom bland all­

mänheten om tid och sätt för röstning och om de bestämmelser i övri gt
som gäller för folkomröstningen. Myndigheten bör vidare inför folkom­
röstning i grundlagsfråga på lämpligt sätt sprida kännedom bland allmänhe­

ten om lydelsen av det förslag som omröstningen avser.

10 § Röstning sker på dagen för folkomröstningen i omröstn ingslokalen
för det omröstningsdistrikt där den röstande är upptagen i röstlängd. Rös t­

berättigad, som på grund av vistelse utom riket eller på annan ort inom ri­

ket e ller av annat skäl finner sig vara förhindrad att rösta på tid och plats

som nu sa gts, får rösta på postanstalt inom riket, hos svensk utlandsmyn­

dighet eller på svenskt fartyg i utrik es fart.

Om flera omröstningar äger rum samtidigt, skall den som röstar på post­

anstalt, hos utlandsmyndighet eller på fartyg vid ett och samma tillfälle ut­
öva sin rös trätt i samtliga omröstn ingar som han vill deltaga i. Om omröst­

ning äger rum i samband med val till riksdagen, skall röstande som nu har
angivits, som önskar delta både i omröstning en och i vale t, avge sin röst i

folkomröstningen samtidigt som han röstar i valet.

I fråga om röstningen och om den vidare behandlingen av röster som har

avgivits på postanstalt, hos utlandsmyndighet eller på fartyg tillämpas i öv­
rigt bestämmelserna om ordinarie val till riksdagen i 8 -12 kap. vallagen
(1972:620). Om folkomröstning äger rum i samband med extra val till riks­
dagen eller om den inte omfattar hela riket, tillämpas i stället bestämmel­
serna om extra val i 8- 12 kap. vallagen.

I lokal där röstning äger rum skall finnas tillgängliga ett exemplar av den­

na lag, av särskild lag för den ifrågavarande folkomröstningen, om sådan
har beslutats, och av vallagen. Såvitt gäller folkomröstning i grundlags frå-

432

Prop. 1981/82:83, KU 19, rskr 137 .

/

¬

background image

ga skall därjämte finnas tillgänglig texten till d et förslag som avses med

SFS 1982; 148

omröstningen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1982.

"s

På regeringens vägnar

CARL AXEL PETRI

Jan Forsström

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.