SFS 1979:369

790369.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Folkomröstningslag;

SFS 1979:369

Utkom från trycket

Utfärdad den 31 m aj 1979.

den 14 juni 1979

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

1 § Denna lag gäller för folkomröstning som avses i 8 kap. 4 § regerings­
formen.

' Prop. 1978/79:195, KU 39, rskr 359.

815

¬

background image

\-

SFS 1979:369

2 § Central valmyndighet som avses i 1 k ap. 2 § vallagen (1972:620) är

också central myndighet för folkomröstning.

3 § För folkomröstning är riket indelat i omröstningsdistrikt. Del av

kommun som vid val enligt vallagen (1972:620) bildar ett valdistrikt utgör

ett omröstningsdistrikt.

4 § För folkomröstnings genomförande svarar inom varje kommun val­

nämnd som avses i 3 kap. vallagen (1972:620).

När folkomröstning förrättas i sam band med val till riksdagen tjänstgör

de valförrättare som har utsetts enligt 3 kap. 4 § vallagen oc kså som om-

röstningsförrättare. Inför annan folkomröstning utser valnämnden för var­

je omröstningsdistrikt minst fyra personer att vid omröstningen tjänstgöra
som omröstningsförrättare i distriktet. Vad som i 3 kap. vallagen före­
skrivs om v alförrättare tillämpas beträffande särskilt utsedd omröstnings­
förrättare.

5 § Rösträtt vid folkomröstning tillkommer den som är röstberättigad vid

val till riksdag en.

Frågan huruvida rösträtt enligt första stycket föreligger avgörs på grund­

val av en före omröstningen upprättad röstlängd. Allmän och särskild röst­
längd enligt 4 kap. vallagen (1972: 620) länder till efterrättelse. Bestämmel­
serna i 4 kap. 6 §, 8 § tredje stycket, 9 och 18 §§ samma lag om talan mot
beslut över anmärkning mot röstlängd respektive talan mot beslut om rät­
telse av röstlängd i samba nd med besvär över val skall gälla även i fråga
om besv är över folkomröstning.

När omröstning äger rum, skall särskild röstlängd vara tillgänglig i om ­

röstningslokalen för det distrikt som avses i 4 kap. 20 § vallagen.

6 § När folkomröstning skall förrättas, skall, i den mån cen trala valmyn­

digheten inte förordnar annat, för var och en som enligt gällande röstlängd

är röstberättigad vid omröstningen upprättas röstkort med uppgifter om

den röstberättigade. Röstkortet skall dessutom innehålla uppgifter om om­

röstningen till ledning för den röstberättigade. För folkomröstning och val
till riksdagen som äger rum samtidigt upprättas gemensamt röstkort. I frå­

ga om röstkort tillämpas i övrigt 7 kap. I § a ndra stycket samt 2 och 3 §§

vallagen (1972:620).

Centrala valmyndigheten bör på lämpligt sätt sprida kännedom bland all­

mänheten om tid och sätt för röstning och om de bestämmelser i övrigt
som gäller för folkomröstningen. Myndigheten bör vidare inför folkom­

röstning i grundlagsfråga på lämpligt sätt sprida kännedom bland allmänhe­

ten om lydelsen av det förslag som omröstningen avser.

7 § Vid folk omröstningen fär användas endast röstsedlar som tillhanda­

hålls av centrala valmyndigheten.

För vaije förslag som är föremål for omröstning framställs röstsedlar

försedda med tryckt meningsyttring. Dessutom skall finnas blanka röst­

sedlar. Röstsedlar för en och samma omröstning skall vara lika till storlek,

816

färg och material.

¬

background image

8 § Statsverket svarar för kostnaderna för framställning av det antal

SFS 1979:369

röstsedlar som behövs.

1 lokal där omröstning äger rum skall de röstande ha tillgång till

1. röstsedlar för vaije förslag som är föremål för folkomröstning och
2. blanka röstsedlar.

I fråga om röstkuvert tillämpas bestämmelserna i 8 kap. 8 och 9 §§ valla­

gen (1972; 620) om valkuvert.

9 § Ingen får rösta för mer än ett förslag i en omröstning. Den som inte

önskar rösta för något av förslagen får avlämna blank röstsedel.

10 § Röstning sker på dagen för folkomröstningen i omröstningslokalen

för det omröstningsdistrikt där den röstande är upptagen i röstlängd. Röst­

berättigad, som på grund av vistelse utom riket eller på annan ort inom ri­

ket eller av annat skäl finner sig vara förhindrad att rösta på tid och plats
som nu sagts, får rösta på postanstalt inom riket, hos svensk utlandsmyn­
dighet eller på sve nskt fartyg i utrik es fart.

Om flera omröstningar äger rum samtidigt, skall den som röstar på post­

anstalt, hos utlandsmyndighet eller på fartyg vid ett och samma tillfälle ut­
öva sin rösträtt i samtliga omröstn ingar som han vill deltaga i. Om omröst­

ning äger rum i sam band med val till riksdagen, skall röstande som nu har

angivits, som önskar delta både i omröstninge n och i valet, avge sin röst i
folkomröstningen samtidigt som han röstar i va let.

1 fråga om röstningen och om den vidare behandlingen av röster som har

avgivits på postanstalt, hos utlandsmyndighet eller på fartyg tillämpas i öv­

rigt 8-12 kap. vallagen (1972:620).

I lokal där röstning äger rum skall finnas tillgängliga ett exemplar av den­

na lag, av särs kild lag för den ifrågavarande folkomröstningen, om sådan
har beslutats, och av vallagen. Såvitt gäller folkomröstning i grundlagsfrå­

ga skal l därjämte finnas tillgänglig texten till d et förslag som avses med

omröstningen.

11 § Rösterna räknas preliminärt i omröstningslokal och hos valnämnd.

Därvid tillämpas bestämmelserna i 13 kap . vallagen (1972:620). Har om­

röstning förrättats samtidigt med val till riksdagen, sker den preliminära
rösträkningen gemensamt för omröstningen och valet såvitt gäller åtgärder

som avses i 13 kap. 3 -5 §§ nämnda lag.

Vid räkningen ordn as röstsedlarna i grupper efter meningsyttring. Blan­

ka röstsedlar bildar en grupp. Antalet röstsedlar inom varje grupp räknas

och antalet antecknas i proto kollet. Röstsedlarna läggs därefter gruppvis in

i s ärskilda omslag. På omslagen antecknas vilken grupp röstsedlar omsla­

get innehåller och röstsedlarnas antal.

Vid rösträkning hos valnämnd används en urna för varje omröstning och

för varje område som bildar en valkrets vid val av kommunfullmäktige.

12 § Rösterna räknas slutligt av länsstyrelsen. Rösterna skall därvid re­

dovisas särskilt för vaije område som bildar en valkrets vid val av kom­
munfullmäktige. Vid rös träkningen tillämpas 14 kap . 1 och 2 §§ samt 3 §
tredje stycket vallagen (1972:620).

817

52-SFS 1979

¬

background image

SFS 1979:369

13 § Röstsedel är ogiltig om den

1. ej är sådan som för omröstningen har tillhandahållits av centrala val­

myndigheten eller

2. är försedd med kännetecken som uppenbarligen har blivit anbragt på

röstsedeln med avsikt.

Finns i ett röstk uvert två eller tre likalydande röstsedlar, skall endast en

röstsedel räknas. Finns i annat fall i et t röstkuvert mer än en röstsedel, är
röstsedlarna ogiltiga.

14 § Sedan rösträkningen inom länsstyrelsen har verkställts, läggs röst­

sedlarna in i särs kilda omslag, de godkända för sig och de ogiltiga för sig.

Omslagen förseglas. Röstsedlarna förvaras minst e tt år efter det att sam­
manräkningsförrättningen har avslutats.

Förrättningen avslutas genom att protokollet läses upp. Protokollet

sänds genast till centrala valmyndigheten.

15 § Centrala valmyndigheten sammanräknar för hela riket de avgivna

rösterna på grundval av protokollen från länsstyrelserna och tillkännager

folkomröstningens utgång genom kungörelse i Post- och Inrikes tidningar.

Därmed är folkomröstningen avslutad. De handlingar som rör folkomröst­

ningen läggs i säkert förvar och bevaras minst ett år efter det att omröst­
ningen har av slutats.

16 § Talan mot beslut, varigenom centrala valmyndigheten har fastställt

utgången av folkomröstning, förs hos valprövningsnämnden genom be­

svär. Besvären prövas av valprövningsnämnden i den sammansättning

denna hade vid tiden för omröstningen. I fråga om sådan talan tillämpas i

övrigt bestämmelserna i 15 kap. 4 § andra och tredje styckena vallagen

(1972: 620) om besvär som avser riksdagen samt 5, 6 och 9 §§ samma kapi­

tel.

Talan får föras av den som enligt röstlängd var röstberättigad vid folk­

omröstningen samt av den som enligt beslut av länss tyrelsen över anmärk­

ning mot röstlängden var utesluten från rösträtt.

17 § Har i de n verksamhet för förberedande och genomförande av folk­
omröstning, för vilken myndighet svarar, förekommit avvikelse från före­
skriven ordning eller har vid folkomröstningen förekommit sådant otillbör­

ligt förfarande som avses i 17 kap. 8 § brottsbalken, skall valprövnings­
nämnden, om d et med fog kan a ntas att vad s om har förekommit har in­

verkat på utgången av om röstningen, vid prövning av besvär över omröst­
ningen up phäva denna i den omfattning som behövs och förordna om ny

omröstning beträffande ett eller flera områden som bildar valkrets vid va l
av kommunfullmäktige eller, om rättelse kan åstadkommas genom förnyad

rösträkning, uppdra åt centrala valmyndigheten att vidta sådan rättelse.

Förordnande om ny omr östning får dock, såvitt gäller rådgivande folkom­

röstning, meddelas endast om vad som förekommit kan ha lett till att resul­

tatet av folkomröstningen har blivit missvisande med hänsyn till omröst­

ningens ändamål.

8(8

Om enligt bestämmelse r lag talan mot visst beslut inte får föras eller

¬

background image

skal) föras i särskild ordning, får omständighet som avses med beslutet inte

SFS 1979:369

åberopas vid besv är som avses i denna p aragraf.

Att be stämmelserna i 4 kap. 6 §, 8 § tredje stycket och 18 § första styc­

ket vallagen (1972; 620) om talan i samban d med be svär över val mot läns­
styrelses beslut över anmärkning mot röstlängd eller om rättelse av allmän

röstlängd skall tillämpas i fråga om besvär över folkomröstning följer av

5 § andra stycket.

18 § Inför rådgivande folkomröstning anges i särskild lag den fråga som
skall ställas till folket samt tidpunkten för omröstningen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1980.

På regeringens vägnar

OLA U LLSTEN

SVEN ROMANUS
(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.