SFS 1988:164

880164.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1988:164

Utkom från trycket

den 3 maj 1988

Lag

om ändring i folkomröstningslagen (1979:369);

utfärdad den 14 april 1988.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs

(1979:369) skall ha följande lydelse.

att 6 § folkomröstningslagen

6 §' När en folkomröstning skall förrättas, skall, i den mån den centrala

valmyndigheten inte bestämmer annat, för var och en som enligt gällan de
röstlängd är röstberättigad vid omröstningen upprättas ett röstkort med
uppgifter om den röstberättigade. Röstkortet skall dessutom innehålla
uppgifter om omröstningen till ledning för den röstberättigade. För folkom­
röstning och val till riksdagen som äger rum samtidigt upprättas gemen­

samt röstkort. I fråga om röstkort tillämpas i övrigt 7 kap. 1 § andra
stycket, 2 § första och tredje styckena samt 3 § vallagen (1972 :620). Röst­

korten skall sändas till de röstberättigade senast 30 dagar eller, om omröst­
ningen äger rum i samba nd med e xtra val till riksdagen eller om den inte

omfattar hela riket, senast 16 dagar före valdagen.

Centrala valmyndigheten bör på lämpligt sätt sprida kännedom bland

allmänheten om tid och sätt för röstning och om de bestämmelser i övrigt

som gäller för folkomröstningen. Myndigheten bör vidare inför folkom­

röstning i grundlagsfråga på lämpligt sätt sprida kännedom bland allmänhe­
ten om lydelsen av det förslag som omröstningen avser.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.

På regeringens vägnar

BENGT G�RANSSON

Marianne Eliason

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1987/88:22. KU 32. rskr. 182.

' Senaste lydelse 1982:148.

.1 ?

L3

'a

lii

irfa'

ifi

y

.a

3

te

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.