SFS 1969:825

690825.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 825

Lag

om de allmänna valen den 20 september 1970^

giucn Slo cLholms sloä den 19 de cember 1969.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds näde, Sveriges, Götes oci

e n d e s Konung, göra v c t e r 1 i g t: att Vi, med riksdagen-, funnit

gott forordna som följer.

Allmän bcstäniinelse

1 g

Vid %alcn den 20 september 1970 till riksdagen samt av landstingsman

ocli ko mmimfullmaktige gäller denna lag i stället för vad som i motsvaran­

de lumscenden galler enligt lagen (1920: 796) om val till riksdagen och

kommunala ^ allagen (1930: 253),

Valsedlar

^ §

^invändas sarsldlda blanketter, som lillhandabålles

centrala valmyndigheten.

3 §

ika till st(

xMLv^iiuits. guia, lor > '

inllmäktige ^ita valsedlar.

I

Renom 1�G3.128

Trop l9GD:i,js, KU50,rsKr4n

av

g §

"" storlek och material. For val till rilt sdaim

-f 'ä"','-

landstingsman blå och för sal av komman-

iiimaktige ^uta valsedlar.

¬

background image

1969 . Nr 825

2153

4 §

Pil valsedel skall finnas partibeteckning.

Valsedel bör dessutom innehålla

] namn på cn eller flera kandidater,

' '"i'in«)"och

(valkrets.

3. "ITSif om det val Kr \ilket sedeln gäller (valbclecknlng)

skall anges pä sädant sätl ntl del Mart tramgär vém som avses

Via ka mlnlalnamn bor darfor utsattas kandidatens yrke eUer titel srat

hemvist.

5 §

Antalet kandidat namn pä valsedel får vara
vid val till riksdagen högst fyra utöver antalet fasta valltretsmandat i

valkretsen, vid val av landstingsmän högst dubbelt så många som antalet

mandat i valkretsen, dock att antalet namn får vara tre om valltretsen bar

endast ett m andal, samt

;nd val av kommunfullmäktige högst dubbelt så mänga som antalet man­

dal i kommunen eller, om denna är delad i valkretsar, i valkretsen.

På valsedel får också anges

ud val till riksdagen särskilda efterträdare,

vid val av landstingsman särskilda suppleanter samt

^id val av fullmäktige i kommun, där suppleanter för fullmäldige icke

skall ulscs, särskilda efterträdare.

Upptar valsedel för val av landstingsmän särskilda suppleanter eller val­

sedel för val av kommunfullmäktige särskilda efterträdai*e, får antalet kan-

didatnamn på sedeln vara högst två utöver antalet mandat i valkretsen el­

ler, i fråga om kommun som ej är delad i valkretsar, i kommunen.

För varje kandidat får upptagas högst två efterträdare eller suppleanter.

Om valsed el upptar mer än ett kandidatnamn, skall namnen forses med

nummer som u tvisar ordningen mellan namnen.

på särskilda efterträdare eller suppleanter upptages pä valsedel

'å att det f ramgår klart att sådant namn ej avser själva valet. Eftertradar-

^ller siippk -antnamn bör förses jued samma nummer som kandidatnamnet,

pm valsedel upptar två efterträdare eller suppleanter för samma kandidat,

tor ordningen mellan efterträdarna eller suppleanterna utmärkas genom

a) respektive b) utsätlcs vid deras namn.

Upptar valsedel för val till riksdagen parLibeteclonng,

⬢i® Bta som ovsos i .% § 3 mom. laien (1920: 796)

1 "iMtlcIn som första namn upptaga namnet

^sältas på

1 listan under den partibeteckningen. Erinran härom

"^i^^mda lista.

^

tillhandahåller centrala

till det

sonk,at i den församling valet

blankette^iU

partiet^ ^

önskar, om beställningen gores av beliong

tillhandSSler centrala

^⬢alrnvmv

behörig företrädare for P^V ^^gparen betalar blän­

ken ' ^^Siielen b lanketter till valsedlar endast om

i förskott.

¬

background image

2154

' Nr 825

Dessutom skall i lokal dar röstning äger rum tillhandahållas väljarna de

blanketter till valsedlar de bchö\er för röstningen.

? §

Om parti år eller genom valet blir representerat i den församling valet

allei-, s\arar statsverket för kostnaderna för blanketter till valsedlar för

]

partiet lill ett antal som motsvarar, i fråga om val till riksdagen, fem gån«er

antalet lostberättigade 1 valkretsen och, i fråga om annat val, fem gånger

antalet röstberättigade vid valet.

Har blanketter till valsedlar betalats i förskott och har valsedlarna an-

vants för parli, som ar berättigat alt erhålla valscdelsblanketter kostnads-

fiitt vid valet, skall förskottet efter ansökan återbetalas i den mån antalet

valsedelsblanketter som partiet erhåller kostnadsfritt därigenom ej kommer

att överstiga, i fråga om val till riksdagen, fem gånger antalet röstberatti«a-

dc i valkretsen och, i fråga om annat val, fem gånger antalet röstberättiga­

de vad valet. Belopp som återbetalas tillstålles partiet oavsett vem som er-

lagt förskottet.

9 §

Om beställaren begär det, förser centrala valmyndigheten utan särskild

eisättning valsedelsblanketterna med partibeteckning, kandidatnamn, efter-

trdflai- eller suppleantnamn samt valkrets- och valbeteckning.

Centrala valmyndigheten bestämmer den sis la dag då begaran som avses

första stycket skall framstallas for att valsedelsblanketter med tryck skall

kunna levereras senast den 31 juli 1970. För särskilda fall får beslammas eu

senare dag for sådan begäran och, om det behövs, även en senare dag för

leverans. Framställas begaran senare an den dag centrala valmyndigheten

bestämt, fullgöres leverans endast om det kan ske före valdagen och utan

att tidigare gjorda beställningar försenas.

§

Centrala valmyndigheten meddelar närmare anvisningar om hur val­

sedel hor utformas samt bestämmer liur blanketter till vmlsedlar tillhancla-

ballcs.

Centrala valmyndigheten har ratt att erhålla biträde av länsstyrelse i

ärende om tillhandabållande av blanketter till valsedlar.

Valens förrättande

11 §

Valen förraltas gemensamt.

Valförrättningen skall pågå mellan klockan 8 och 21. Länsstyrelsen får

^ . framställning av valnämnden bestämma att valen skall

1^7

hindra tider. Harvad skall iakttagas att valförrättningen skall

Uockan

timmar mellan klockan 8 och 15, dels mellan

12 §

användas särskilda valkuvert, som skall vara

valhemlifthVf^ att färgen på inneliggande v^alsedel kan ialcttagas utan att

skall vnrn n v

Centrala valmyndigheten bestämmer hur valkuverten

vara ueskaffade i övrigt.

T"

13 §

och eltlv^Sen

^ v allokalen erhåller han ett valkuvert for vart

¬

background image

IHBD . Nr 825

2155

V;ili:iroii iij!]'MJkcr cn uv <le a vskilda platserna uch

,

,1 i,i sia valse del 1 cll kuvert. Valsedel får ej vikas

'

som l5sll,cr;it[i«0,l i rösllUngden, all väljaren avium,ml emterrii

,s|t�~verl fm- vaijc- val sn.,,1 alt kiivorlen oj är försedda n.cd obehöriR mörtl

oioR. O nlformiikn

ilaleflcr ned kiivorlen i valnrnuina. I sambiinil

iKiniietl anlc cknas i r ostlängden att rostral Len utö vats.

14 §

Til! valscdclsför.sandclsc skall användas .särskilda valkuvert (innorlvu

\frl) éch sär.skill yltcrkuvorl. Innerkuvcrl skall vara .sa beskaffat alt färecn

pfiiiincliggandc valsedel kan iakttagas utan all vaUienilighetcn röjcs.

Centrala v alinyndighelcn bestäiiinicr hur inner- cell ytlcrkuvcid skall vara

l.osknffadc i övrigt.

15 §

\aljare, som vill begagna sig av rätten att inge valsedel genom aimati,

>ka[| vi d anordnandet av valscdelsförsändelsen förfara på sätt som anges i

denna ])aragi-af.

Väljaren liigger för varje val själv frivilligt in sin valsedel i cLL jnner-

kiivert utan alt vilca valsedeln. 1 närvaro av ett vittne lägger han sedan in

intierknvcrlen i ytlerknvcrlcl och tillslnlcr det I a. Därefter tecknar väljaren

['ä yllcrkuvcrle t förklaring på licdcr och samvete att han anordnat valse-

délsför.sändelscn jiå d etta sått.

Skull valsedel inges av annan ån väljarens make, skall dc.ssulom iaktlagas

dels ull :i\'en dcn som skall inge valsedclsförsändelson skall närvara när

säljaren lägger in inncrkiivcrlcn i y llerkuverlct,

dels alL viilj arcns förklaring på licder och samvete på yllcrkuvcrtct skall

i:ineh:illu lillika, all han är oförmögen att inställa sig i vallokalen för sitt

^;ddislrikl på gruml av sjiilvdom, lyte, vanförhct eller hög ålder.

IG §

.

tiedua yilerkuvert till valscdclsförsändelsc hrnills vid vaiförralliimgtn,

"ivissur sig oniföranflcn om alt innerkuverl är av föreskriven beskaften-

''yl. :å[ cnflast elt inncrleiivcrl avlämnats för varje val samt att nmorkuvcri

'i

försett med obehörig märkning. Ordföranden lägger därefter ned ku-

'^'^rlen 1 valurnorna. 1 samband härmed antecltnas i röstlängden al lOS ra

''⬢"»lövals.

Iörcli^j.;er beiräffande innerkuvcrt sådan bri.st eller

'Ull la gjf;,.^

j valurnen, lägger ordföranden in det i ett saisv

"11 lillslides och överlämnas till ingivaren.

IhJslning på puslau-stalt, hos utlaiidsmyndighct cUcr på fartyg

poslanstall, hos ullandsmyndigheL

med

, ;

sädana valkuvert som avses i 12 §

valmyndigheten bestämmer hur sadant yUerkm

pei^onligen inställa sig hos

pu

siu röstkort till denne. Innehar valjare, som

jjSOOO. Sucntik förfaUniiujasctmliiKj lOCf'J, ,Vr S23�SJS

¬

background image

2156

liiilVl,', t'j loslkoil iiicji .11 Iiiiii

beiattigud ;UL lu lamtia biu \dlsedel {iii

] öst niot I agaren, .sKall h an i s tallet fnrolc sin sjufarLshok for denne. Finns

anledning au laga all \ al j aren ar annan an den i ostkortet ellci sjofaitsboUn

a\scr, �Acrlaniiiar lösluiotlagaren till \aljarcji ett Aalku^crt föi ^d^l och cU

a\ de \.il Aaii \åljaicii ai hci a t ti gad att deltaga.

Valjaren lägger i a^skild^leL för ^aije vai m sm ^alscdel i ett \alkuveit

idan all \ika \a]'se(leln. Valjaien �verlämnar därefter kincilcn till roslniot-

lagarcn. Röstmotlngarcn föivissar sig om att väljaien överlåninat crnlasi

cti lalkincrt lör ^aije val samt all valkuverten ej ar foisedda med obehori"

niaikning. Daicflcr laggci löstmoHagaren i ^aljarens narvaio \alknverlej

I ett ;\UerkinerL liHsammans med %aljarens röstkoi t, vilkcl pUcera.s när­

mast }tleikuvertels lönslcr, samt tillsluter yltcrkiivertel och omhåndertagei

(Iclla l samband banned antecknas på en särskild förteckning \aljarens

namn samt den ].mss[;\ielse som sUail vcrksl.dla i öslsammanrakning föi

den ^alkrcls \al|aicn iillboi. Foimulåi till lörlcckning faslstalies av cen-

Iiala \ almyndighelcn.

Nar Aaljare rostar på lailjg ntan all iniiclia i os t kort, skall i yllerkuver-

lel i stället foi lostkoit laggas in cll särskilt adrcsskoil, soin roslmolla'M-

] en uppiatlar oidigl foimnkir som centrala \ almyndigbelcn faslsläller.

Vid loslning på posl.mslalf, hos idlandsmyndighet eller jiå fart;^g sLili

\aljarcn \i(l cll och samma tillfälle nl<3\a sin röslKill i samtliga \afjnm vill

deltaga i

KS §

Nar \alsedcl inges genom Aajjareiis make pä postanslalt, hos idlamlsmyn-

diglicl ellei pä faihg, skall ⬢\aljaren ^id anoidnandel a^ \alsedelsfoisan-

de sen ha lörfaiit på salt som anges i 15 § andra slyckcl. Maken o\er[amnai

\.i]iartns loslkort ocli \ alscdclsförsaiulGlseii till ros i moll agaren. �r försan-

<lc[sen i foreskri\et skick ocli tillsluten, lägger loslmotlagaicn i inakons

minato in den i ett yllerkinert av det slag som avses i 17"§ första stycket

1 Isainmans med vaijarcns röstkort, vilket placeras naimast vllcikuvertets

lon si er, samt hllslnler y Iterkuvcrtet och omhändertager detta. 1 sainbaiul

daimcd aiilecKnas pä den foilecknmg som avses t

tredje stycket val-

jaicns n.imn samt den lansstyielse som skall verkställa röslsaminani.ik-

mng for den valki els v äljarcn lillhöi.

Koslsaitmiaiiräku ingen

19 §

avgivna röslci sker gcmcns.imt förvalen SIIMU

kl . gärder som avses i amlra och tredje styclvcna.

⬢inbnim

itikommlt frän röstmottagaie, granskas. Ihims skälig

si^ r p, 1 J i"

a t ytlerkiivcrt blivit öppnat efter iillslutandcl, eller visai

sin röut-n

-

i-aiiima valjarc eller har valjaion iitö\at

Om v d tare fl'

laggcs dessa ytlcikiivcrt åsido som ogiHd-

kel er u

' ^iPlkaltals särskilt adresskort enligt 17 § fjärde styc-

tiiimsmi snnl

loslhcr.dligad i valdistrikt pä den mantakssknv-

0"im nek.,n,

n

^^li'C'^skui tet, laggcs ylteiknveilet också åsido soJ»

^^ijaic^nhgl uppgift på adresskork Ur

na ä"ages''''"'®'''<='"^'='lkiivorten och valsedelsforsändelsef"

r.es. \alkuvcrten laggcs ned i urnor, en för vait och ett av ^alea-

¬

background image

1969 . Nr 825

2157

, .nib'in<i

aiilccknas i röstlängden vid väJiör»»,

',^1 ^iQ ri'islralt i valet. Valscdelsförsändelserna gransk

; rSerl Sr av föreaknvcn beskatfeahet och tlSeTsILTlfn-l

iknnil forUianng av valjaren och vittnesinlyg i behörig

i

''''

oniBicr icke s kälig anledning antaga alt försändelses ylterifuverr^i-

jer li llsUifandcl öppnat, brädes det. I annat fall lägges ylte^kuvGrtpr f

;; jskio som ogim. Innerkuyert. som ej är av fSS^^^brk^X

eifersom är l^orselt med obehong märkning, lägges åsido som oSlf ö��

rjinncrkiivcri lagges ned i urnorna for de olika valen.

20 §

Valsedel är ogi 11
1. o m (l et på valsedeln finns något kännetecken, som uppenbarligen bli-

;j[ med avsikt a nbragt dar,

^

1>, 0 111 valsedeln saknar partihelcckning eller

om valsedeln upptar mer än en partibeteckning.

Finns i ett valkuvert mer än en valsedel, är valsedlarna ogiltiga, lime-

liållcr valkiivcrlct två eller tre valsedlar och bär alla samma paxtibeteck-

ring, sk all dock en valsedel tillgodoräknas det angivna partiet. De på val-

snldn iip])Uigna nainnien anses därvid som obefintliga.

pr

21 §

Xamn pä vaksed el skall anses som obefintligt, om kandidaten ej är valbar

dier om del ej framgår vem som avses. Framgår ordningen mellan namn ej

tbrl, skall namnen anses som obefintliga.

Framgår ej klart av valsedeln alt visst namn avser endast val av särskild

dlerirådare eller suppleant, skall namnet anses gälla själva valet.

Upptar valsedel flera giltiga namn än som äv tillåtet enligt 5 §, skall det

dkr de �vertaliga namnen anses som obefintliga.

Upptar valsedel, som avses i G § tredje stycket, ej som första namn nam-

id på någo n som uppförts på den lista som omnämnes i angivna stycke,

samtliga namn på sedeln anses som obefintliga. Vid bedömningen av

diket nanm som ar det första skall häns^m icke lagas till namn som skall
^nscs som obefintligt enligt första stycket.

Särskilda bestämmelser

kuvert, s.ini skall användas eTligt denna lag, skall tillverkas endast

^⬢001)1

Törsor^^

K

likställes" valnämnder och ro.stmottagare på statsverkets be-

ytlcrkuvcrt för valsedels försändelse

''^Inämndcv och röslmottagare för att

även

pi rli s

buvert skall på statsverkets bekostnad

Viibli'"i riksdagen.

5 statsverkets

som avses 1 17 §, tillslällcs röslmottagare på stat.;

valmymllgbclen bestämmer närmare bur kuvert slmil liUha

förrättals enligt denna^ lag göras om, gaU^r bestå

^vcn det nya valet.

,1

i'

I

:<

! I'

.5

\

t

;}

!

1 J :

⬢.i I, i

¬

background image

2158

24 §

EU exemplar a\ tlciinu Jag bifall tmnas lillgJtigligl i % allokal och pä

anstalt-

Del alla som Aedcrhör Inua sig hörsaiiiligcii all cClcrialla. Till yiteriner

\isso Jla^a Vi iletta med egen hand uiulcrskrhit och med Våil kimfii sif/iM

hckräftalAtil.

Stockholms slott den 19 december 1969.

GUSTAF ADOLF

(L s;

(JiisliLicdeparlcmcnlet)

LLNXAUT GUJEU

>>> 823 S25, C V, ark.Stockholm 11)70 Kungl lloktrjckcnet.P. A.Noi.teilt&Soofr

¬

background image

SVENSK F�RFATTNINGSSAMLING

1969 . Nr 826�828

Utkom Irån trj'ckot den 5 fekr, J970

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.