SFS 2018:29 Lag om ändring i folkomröstningslagen (1979:369)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Folkomröstningslag (1979:369) / SFS 2018:29 Lag om ändring i folkomröstningslagen (1979:369)
180029.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i folkomröstningslagen (1979:369);

utfärdad den 25 januari 2018.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 16 § folkomröstningslagen

(1979:369) ska ha följande lydelse.

16 §

2

Ett beslut av den centrala valmyndigheten att fastställa utgången av en

folkomröstning överklagas till Valprövningsnämnden. I fråga om ett sådant
överklagande tillämpas de bestämmelser i 15 kap. 5 § första stycket, 6 §
första stycket 5 och andra stycket, 7 § andra stycket och 8 § vallagen
(2005:837) som avser överklaganden av utgången av riksdagsval samt be-
stämmelserna i 11 och 12 §§ samma kapitel.

Ett beslut enligt första stycket får överklagas av
1. den som enligt röstlängden var röstberättigad vid folkomröstningen,
2. den som enligt ett beslut som sägs i 5 kap. 6 § vallagen var utesluten från

rösträtt, och

3. ett parti eller en kampanjkommitté som har verkat för något av de förslag

som omröstningen har gällt.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2018.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mathias Säfsten
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2017/18:38, bet. 2017/18:KU18, rskr. 2017/18:139.

2 Senaste lydelse 2005:840.

SFS 2018:29

Utkom från trycket
den 6 februari 2018

background image

Norstedts Juridik AB

Elanders Sverige AB, 2018

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.