SFS 1993:1401 Lag om ändring i folkomröstningslagen (1979:369)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Folkomröstningslag (1979:369) / SFS 1993:1401 Lag om ändring i folkomröstningslagen (1979:369)
SFS 1993_1401 Lag om ändring i folkomröstningslagen (1979_369)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1993:1401
Utkom från trycket
den 21 december 1993

Lag
om ändring i folkomröstningslagen (1979:369);

utfärdad den 9 december 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5, 13, 16 och 17 §§ i folkomröst-

ningslagen (1979:369) skall ha följande lydelse.

5 § Rösträtt vid folkomröstning tillkommer den som är röstberättigad
vid val till riksdagen.

Frågan huruvida rösträtt enligt första stycket föreligger avgörs på grund-

val av en före omröstningen upprättad röstlängd. Allmän och särskild
röstlängd enligt 4 kap. vallagen (1972:620) länder till efterrättelse. Be-
stämmelserna i 4 kap. 6,9, 16 och 18 §§ samma lag om talan mot beslut om
rättelse av röstlängd i samband med besvär över val skall gälla även i fråga
om besvär över folkomröstning.

När omröstning äger rum, skall särskild röstlängd vara tillgänglig i

omröstningslokalen för det distrikt som avses i 4 kap. 20 § vallagen.

13 § Röstsedel är ogiltig om den

1. ej är sådan som för omröstningen har tillhandahållits av centrala

valmyndigheten eller

2. är försedd med kännetecken som uppenbarligen har blivit anbragt på

röstsedeln med avsikt.

Finns i ett röstkuvert flera likalydande röstsedlar, skall endast en röstse-

del räknas. Finns i annat fall i ett röstkuvert mer än en röstsedel, är
röstsedlarna ogiltiga.

16 §2 Talan mot beslut, varigenom centrala valmyndigheten fastställt

utgången av folkomröstning, förs hos valprövningsnämnden genom be-
svär. Besvären prövas av valprövningsnämnden i den sammansättning
denna hade vid tiden för omröstningen. I fråga om sådan talan tillämpas i

övrigt bestämmelserna i 15 kap. 4 § tredje och fjärde styckena vallagen
(1972:620) om besvär som avser riksdagen samt 5, 6 och 9 §§ samma
kapitel.

1

Prop. 1993/94:21, bet. 1993/94:KU12, rskr. 1993/94:45.

2

Senaste lydelse 1982:413.

3643

background image

3644

SFS 1993:1401

Talan får föras av den som enligt röstlängd var röstberättigad vid folk-

omröstningen samt av den som enligt beslut som sägs i 4 kap. 4 och 16 §§
vallagen (1972:620) var utesluten från rösträtt. Talan får också föras av ett
parti eller en kampanjkommitté som har verkat för något av de förslag som
omröstningen har gällt.

17 §3 Har i den verksamhet för förberedande och genomförande av

folkomröstning, för vilken myndighet svarar, förekommit avvikelse från
föreskriven ordning eller har någon hindrat omröstningen, förvanskat
avgivna röster eller otillbörligen verkat vid omröstningen på något annat
sätt, skall valprövningsnämnden, om det med fog kan antas att vad som
har förekommit har inverkat på utgången av omröstningen, vid prövning
av besvär över omröstningen upphäva denna i den omfattning som behövs
och förordna om ny omröstning beträffande ett eller flera områden som
bildar valkrets vid val av kommunfullmäktige eller, om rättelse kan åstad-
kommas genom förnyad rösträkning, uppdra åt centrala valmyndigheten
att vidta sådan rättelse. Förordnande om ny omröstning får dock, såvitt
gäller rådgivande folkomröstning, meddelas endast om vad som förekom-
mit kan ha lett till att resultatet av folkomröstningen har blivit missvisan-
de med hänsyn till omröstningens ändamål.

Om enligt bestämmelse i lag talan mot visst beslut inte får föras eller

skall föras i särskild ordning, får omständighet som avses med beslutet inte
åberopas vid besvär som avses i denna paragraf.

Av 5 § andra stycket följer att bestämmelserna i 4 kap. 6 § och 18 § första

stycket vallagen (1972:620) om talan i samband med besvär över val mot
en skattemyndighets respektive centrala valmyndighetens beslut om rättel-
se av röstlängd skall tillämpas i fråga om besvär över folkomröstning.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

På regeringens vägnar

REIDUNN LAUR�0N

Göran Schäder
(Justitiedepartementet)

3

Senaste lydelse 1982:413.

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.