SFS 1993:1696 Lag om ändring i folkomröstningslagen (1979:369)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Folkomröstningslag (1979:369) / SFS 1993:1696 Lag om ändring i folkomröstningslagen (1979:369)
SFS 1993_1696 Lag om ändring i folkomröstningslagen (1979_369)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1993:1696
Utkom från trycket
den 18 januari 1994

Lag
om ändring i folkomröstningslagen (1979:369);

utfärdad den 22 december 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 10 § folkomröstningslagen

(1979:369) skall ha följande lydelse.

10 §2 Röstning sker på dagen för folkomröstningen i omröstningslokalen

för det omröstningsdistrikt där den röstande är upptagen i röstlängd.
Röstberättigad, som på grund av vistelse utom riket eller på annan ort
inom riket eller av annat skäl finner sig vara förhindrad att rösta på tid och
plats som nu sagts, får rösta på Posten Aktiebolags postkontor inom riket,
hos svensk utlandsmyndighet eller på svenskt fartyg i utrikes fart.

Om flera omröstningar äger rum samtidigt, skall den som röstar på

postkontor, hos utlandsmyndighet eller på fartyg vid ett och samma tillfäl-
le utöva sin rösträtt i samtliga omröstningar som han vill deltaga i. Om
omröstning äger rum i samband med val till riksdagen, skall röstande som

nu har angivits, som önskar delta både i omröstningen och i valet, avge sin
röst i folkomröstningen samtidigt som han röstar i valet.

I fråga om röstningen och om den vidare behandlingen av röster som har

avgivits på postkontor, hos utlandsmyndighet eller på fartyg tillämpas i
övrigt bestämmelserna om ordinarie val till riksdagen i 8�12 kap. val-
lagen (1972:620). Om folkomröstning äger rum i samband med extra val

till riksdagen eller om den inte omfattar hela riket, tillämpas i stället
bestämmelserna om extra val i 8� 12 kap. vallagen.

I lokal där röstning äger rum skall finnas tillgängliga ett exemplar av

denna lag, av särskild lag för den ifrågavarande folkomröstningen, om
sådan har beslutats, och av vallagen. Såvitt gäller folkomröstning i grund-
lagsfråga skall därjämte finnas tillgänglig texten till det förslag som avses

med omröstningen.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1994.

På regeringens vägnar

REIDUNN LAUR�0N

Göran Schäder
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1993/94:38, bet. 1993/94: TU 11, rskr. 1993/94: 119.

2

Senaste lydelse 1982:148.

4335

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.