SFS 1997:162 Lag om ändring i folkomröstningslagen (1979:369)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Folkomröstningslag (1979:369) / SFS 1997:162 Lag om ändring i folkomröstningslagen (1979:369)
SFS 1997_162 Lag om ändring i folkomröstningslagen (1979_369)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1997:162
Utkom från trycket
den 7 maj 1997

Lag
om ändring i folkomröstningslagen (1979:369);

utfärdad den 17 april 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2-6, 8, 10-12, 14, 16 och 17 §§

folkomröstningslagen (1979:369) skall ha följande lydelse.

2 § Central valmyndighet som avses i 1 kap. 15 § vallagen (1997:157) är
också central myndighet för folkomröstning.

3 § För folkomröstning är riket indelat i omröstningsdistrikt. Del av kom-
mun som vid val enligt vallagen (1997:157) bildar ett valdistrikt utgör ett
omröstningsdistrikt.

4 § För folkomröstnings genomförande svarar inom varje kommun val-
nämnd som avses i 1 kap. 17 § vallagen (1997:157).

När folkomröstning förrättas i samband med val till riksdagen tjänstgör de

valförrättare som har utsetts enligt 4 kap. 6 § vallagen också som omröst-

1

Prop. 1996/97:70, bet. 1996/97:KU16, rskr. 1996/97:177.

273

background image

SFS 1997:162

ningsförrättare. Inför annan folkomröstning utser valnämnden för varje om-
röstningsdistrikt minst fyra personer att vid omröstningen tjänstgöra som
omröstningsförrättare i distriktet. Vad som i 4 kap. vallagen föreskrivs om
valförrättare tillämpas beträffande särskilt utsedd omröstningsförrättare.

5 §2 Rösträtt vid folkomröstning tillkommer den som är röstberättigad vid
val till riksdagen.

Frågan om en person har rösträtt avgörs på grundval av en före omröst-

ningen upprättad röstlängd. Om inte omröstningen hålls samtidigt med ett
annat val enligt vallagen (1997:157) skall röstlängd för omröstningen upp-
rättas med tillämpning av 7 kap. 1, 4, 10, 11 och 13 §§ vallagen. Bestämmel-
serna i 7 kap. 14 § den lagen om rätten att överklaga beslut om rättelse av
röstlängd i samband med att valet överklagas skall gälla även i fråga om
överklagande av en omröstning.

6 §3 När en folkomröstning skall förrättas, skall, i den mån den centrala
valmyndigheten inte bestämmer annat, för var och en som enligt den röst-
längd som upprättats för omröstningen är röstberättigad vid omröstningen
upprättas ett röstkort med uppgifter om den röstberättigade. Röstkortet skall
dessutom innehålla uppgifter om omröstningen till ledning för den röstberät-
tigade. För folkomröstning och val till riksdagen som äger rum samtidigt
upprättas gemensamt röstkort. I fråga om röstkort tillämpas i övrigt 7 kap. 7-
9 §§ vallagen (1997:157).

Centrala valmyndigheten bör på lämpligt sätt sprida kännedom bland all-

mänheten om tid och sätt för röstning och om de bestämmelser i övrigt som
gäller för folkomröstningen. Myndigheten bör vidare inför folkomröstning i
grundlagsfråga på lämpligt sätt sprida kännedom bland allmänheten om ly-
delsen av det förslag som omröstningen avser.

8 § Statsverket svarar för kostnaderna för framställning av det antal röst-
sedlar som behövs.

I lokal där omröstning äger rum skall de röstande ha tillgång till

1. röstsedlar för varje förslag som är föremål för folkomröstning och

2. blanka röstsedlar.
I fråga om kuvert tillämpas bestämmelserna i 8 kap. 1 § andra stycket, 2

och 3 §§ vallagen (1997:157) om valkuvert.

10 §4 Röstning sker på dagen för folkomröstningen i omröstningslokalen

för det omröstningsdistrikt där den röstande är upptagen i röstlängd. Röstbe-
rättigad, som på grund av vistelse utom riket eller på annan ort inom riket el-
ler av annat skäl finner sig vara förhindrad att rösta på tid och plats som nu
sagts, får rösta på Posten Aktiebolags postkontor inom riket, på ett särskilt
röstmottagningsställe inom landet eller hos svensk utlandsmyndighet.

Om flera omröstningar äger rum samtidigt, skall den som röstar på post-

kontor, på ett särskilt röstmottagningsställe inom landet eller hos utlands-
myndighet vid ett och samma tillfälle utöva sin rösträtt i samtliga omröst-
ningar som han vill deltaga i. Om omröstning äger rum i samband med val

2

Senaste lydelse 1993:1401.

3

Senaste lydelse 1988:164.

4

Senaste lydelse 1993:1696.

274

background image

SFS 1997:162

till riksdagen, skall röstande som nu har angivits, som önskar delta både i
omröstningen och i valet, avge sin röst i folkomröstningen samtidigt som
han röstar i valet.

I fråga om röstningen och om den vidare behandlingen av röster som har

avgivits på postkontor, på ett särskilt röstmottagningsställe inom landet eller
hos utlandsmyndighet tillämpas i övrigt bestämmelserna om ordinarie val till
riksdagen i 11-15 kap. vallagen (1997:157). Om folkomröstning äger rum i
samband med extra val till riksdagen eller om den inte omfattar hela riket,
tillämpas i stället bestämmelserna om extra val i 11-15 kap. vallagen.

I lokal där röstning äger rum skall finnas tillgängligt ett exemplar av

denna lag, av särskild lag för den ifrågavarande folkomröstningen, om sådan
har beslutats, och av vallagen. Såvitt gäller folkomröstning i grundlagsfråga
skall därjämte finnas tillgänglig texten till det förslag som avses med omröst-
ningen.

11 § Rösterna räknas preliminärt i omröstningslokal och hos valnämnd.
Därvid tillämpas bestämmelserna i 16 och 17 kap. vallagen (1997:157). Har

omröstning förrättats samtidigt med val till riksdagen, sker granskningen av
förtidsröster enligt 15 kap. 7-13 §§ och 17 kap. 3-7 §§ gemensamt för om-
röstningen och valet.

Vid räkningen ordnas röstsedlarna i grupper efter meningsyttring. Blanka

röstsedlar bildar en grupp. Antalet röstsedlar inom varje grupp räknas och
antalet antecknas i protokollet. Röstsedlarna läggs därefter gruppvis in i sär-
skilda omslag. På omslagen antecknas vilken grupp röstsedlar omslaget
innehåller och röstsedlarnas antal.

Vid rösträkning hos valnämnd används en urna för varje omröstning och

för varje område som bildar en valkrets vid val av kommunfullmäktige.

12 § Rösterna räknas slutligt av länsstyrelsen. Rösterna skall därvid redo-

visas särskilt för varje område som bildar en valkrets vid val av kommunfull-
mäktige. Vid rösträkningen skall 18 kap. 1 § och 3-9 §§ vallagen (1997:157)
gälla.

14 § Sedan rösträkningen inom länsstyrelsen har verkställts, läggs röstsed-

larna in i särskilda omslag, de godkända för sig och de ogiltiga för sig. Om-
slagen förseglas. Röstsedlarna förvaras minst ett år efter det att sammanräk-

ningsförrättningen har avslutats.

Förrättningen avslutas genom att protokollet läggs fram för granskning.

Protokollet sänds genast till centrala valmyndigheten.

16 §5 Talan mot beslut, varigenom centrala valmyndigheten fastställt ut-
gången av folkomröstning, förs hos Valprövningsnämnden. I fråga om sådan
talan tillämpas bestämmelserna i 1 kap. 19 §, 19 kap. 3 § första stycket, 4
och 5-8 §§ vallagen (1997:157) vad avser överklaganden av riksdagsval
samt 16 och 17 §§ samma kapitel.

Talan får föras av den som enligt röstlängd var röstberättigad vid folkom-

röstningen samt av den som enligt beslut som sägs i 7 kap. 11 § vallagen var

5

Senaste lydelse 1993:1401.

275

background image

SFS 1997:162

utesluten från rösträtt. Talan får också föras av ett parti eller en kampanj-
kommitté som har verkat för något av de förslag som omröstningen har gällt.

17 §6 Har i den verksamhet för förberedande och genomförande av folk-

omröstning, för vilken myndighet svarar, förekommit avvikelse från före-
skriven ordning eller har någon hindrat omröstningen, förvanskat avgivna
röster eller otillbörligen verkat vid omröstningen på något annat sätt, skall
valprövningsnämnden, om det med fog kan antas att vad som har förekom-
mit har inverkat på utgången av omröstningen, vid prövning av ett överkla-
gande av omröstningen upphäva denna i den omfattning som behövs och för-
ordna om ny omröstning beträffande ett eller flera områden som bildar val-
krets vid val av kommunfullmäktige eller, om rättelse kan åstadkommas ge-
nom förnyad rösträkning, uppdra åt centrala valmyndigheten att vidta sådan
rättelse. Förordnande om ny omröstning får dock, såvitt gäller rådgivande
folkomröstning, meddelas endast om vad som förekommit kan ha lett till att
resultatet av folkomröstningen har blivit missvisande med hänsyn till om-
röstningens ändamål.

Om enligt bestämmelse i lag talan mot visst beslut inte får föras eller skall

föras i särskild ordning, får omständighet som avses med beslutet inte åbero-
pas vid besvär som avses i denna paragraf.

Av 5 § andra stycket följer att bestämmelserna i 7 kap. 14 § vallagen

(1997:157) om talan i samband med överklagande av val mot en skattemyn-
dighets beslut om rättelse av röstlängd skall tillämpas i fråga om överkla-
gande av en folkomröstning.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 1997.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Christina Weihe
(Justitiedepartementet)

6

Senaste lydelse 1993:1401.

276

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.