SFS 2002:69 Lag om ändring i folkomröstningslagen (1979:369)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Folkomröstningslag (1979:369) / SFS 2002:69 Lag om ändring i folkomröstningslagen (1979:369)
020069.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i folkomröstningslagen (1979:369);

utfärdad den 14 februari 2002.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 5 och 17 §§ folkomröstningslagen

(1979:369) skall ha följande lydelse.

5 §

2

Rösträtt vid folkomröstning tillkommer den som är röstberättigad vid

val till riksdagen.

Frågan om en person har rösträtt avgörs på grundval av en före omröst-

ningen upprättad röstlängd. Om inte omröstningen hålls samtidigt med ett
annat val enligt vallagen (1997:157) skall röstlängd för omröstningen upp-
rättas med tillämpning av 7 kap. 1, 4, 10, 11 och 13 §§ vallagen. Bestämmel-
serna i 7 kap. 14 § den lagen om rätten att överklaga beslut om rättelse av
röstlängd skall gälla även i fråga om överklagande i samband med en om-
röstning.

17 §

3

Har i den verksamhet för förberedande och genomförande av folk-

omröstning, för vilken myndighet svarar, förekommit avvikelse från före-
skriven ordning eller har någon hindrat omröstningen, förvanskat avgivna
röster eller otillbörligen verkat vid omröstningen på något annat sätt, skall
Valprövningsnämnden, om det med fog kan antas att vad som har förekom-
mit har inverkat på utgången av omröstningen, vid prövning av ett överkla-
gande av omröstningen upphäva denna i den omfattning som behövs och
förordna om ny omröstning beträffande ett eller flera områden som bildar
valkrets vid val av kommunfullmäktige eller, om rättelse kan åstadkommas
genom förnyad rösträkning, uppdra åt centrala valmyndigheten att vidta så-
dan rättelse. Förordnande om ny omröstning får dock, såvitt gäller rådgi-
vande folkomröstning, meddelas endast om vad som förekommit kan ha lett
till att resultatet av folkomröstningen har blivit missvisande med hänsyn till
omröstningens ändamål.

Om enligt bestämmelse i lag talan mot visst beslut inte får föras eller skall

föras i särskild ordning, får omständighet som avses med beslutet inte åbero-
pas vid besvär som avses i denna paragraf.

1

Prop. 2001/02:53, bet. 2001/02:KU8, rskr. 2001/02:147.

2

Senaste lydelse 1997:162.

3

Senaste lydelse 1997:162. �ndringen innebär att tredje stycket upphävs.

SFS 2002:69

Utkom från trycket
den 26 februari 2002

background image

2

SFS 2002:69

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

Denna lag träder i kraft den 1 april 2002.

På regeringens vägnar

BRITTA LEJON

Henrik Jermsten
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.