SFS 2005:840 Lag om ändring i folkomröstningslagen (1979:369)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Folkomröstningslag (1979:369) / SFS 2005:840 Lag om ändring i folkomröstningslagen (1979:369)
050840.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i folkomröstningslagen (1979:369);

utfärdad den 24 november 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2�6, 8, 10�12 samt 16 §§ folk-

omröstningslagen (1979:369) skall ha följande lydelse.

2 §

2 Den myndighet som avses i 3 kap. 1 § vallagen (2005:837) är central

myndighet också för folkomröstning.

3 §

3 För folkomröstning är riket indelat i omröstningsdistrikt. Del av kom-

mun som vid val enligt vallagen (2005:837) bildar ett valdistrikt utgör ett
omröstningsdistrikt.

4 §

4 För folkomröstnings genomförande svarar inom varje kommun val-

nämnd som avses i 3 kap. 3 § vallagen (2005:837).

När folkomröstning förrättas i samband med val till riksdagen tjänstgör de

röstmottagare i ett valdistrikt som har utsetts enligt 3 kap. 6 § vallagen också
som omröstningsförrättare. Inför annan folkomröstning utser valnämnden
för varje omröstningsdistrikt minst fyra personer att vid omröstningen tjänst-
göra som omröstningsförrättare i distriktet. Vad som i 3 kap. vallagen före-
skrivs om röstmottagare tillämpas beträffande särskilt utsedd omröstnings-
förrättare.

5 §

5 Rösträtt vid folkomröstning tillkommer den som är röstberättigad vid

val till riksdagen.

Frågan om en person har rösträtt avgörs på grundval av en före omröst-

ningen upprättad röstlängd. Om inte omröstningen hålls samtidigt med ett
annat val enligt vallagen (2005:837) skall röstlängd för omröstningen upp-
rättas med tillämpning av 5 kap. 1, 2, 6 och 7 §§ vallagen. Bestämmelserna i
15 kap. den lagen om överklagande av beslut om rättelse av röstlängd skall
gälla även i fråga om överklagande i samband med en omröstning.

6 §

6 När en folkomröstning skall förrättas, skall, i den mån den centrala

valmyndigheten inte bestämmer annat, för var och en som enligt den röst-

1 Prop. 2004/05:163, bet. 2005/06:KU9, rskr. 2005/06:33

2 Senaste lydelse 1997:162.

3 Senaste lydelse 1997:162.

4 Senaste lydelse 1997:162.

5 Senaste lydelse 2002:69.

6 Senaste lydelse 1997:162.

SFS 2005:840

Utkom från trycket
den 2 december 2005

background image

2

SFS 2005:840

längd som upprättats för omröstningen är röstberättigad vid omröstningen
upprättas ett röstkort med uppgifter om den röstberättigade. Röstkortet skall
dessutom innehålla uppgifter om omröstningen till ledning för den röstberät-
tigade. För folkomröstning och val till riksdagen som äger rum samtidigt
upprättas gemensamt röstkort. I fråga om röstkort tillämpas i övrigt 5 kap.
8�10 §§ vallagen (2005:837).

Centrala valmyndigheten bör på lämpligt sätt sprida kännedom bland all-

mänheten om tid och sätt för röstning och om de bestämmelser i övrigt som
gäller för folkomröstningen. Myndigheten bör vidare inför folkomröstning i
grundlagsfråga på lämpligt sätt sprida kännedom bland allmänheten om ly-
delsen av det förslag som omröstningen avser.

8 §

7 Statsverket svarar för kostnaderna för framställning av det antal röst-

sedlar som behövs.

I lokal där omröstning äger rum skall de röstande ha tillgång till
1. röstsedlar för varje förslag som är föremål för folkomröstning och
2. blanka röstsedlar.
De kuvert som används vid folkomröstning skall tillhandahållas av den

centrala valmyndigheten.

10 §

8 Röstning sker på dagen för folkomröstningen i omröstningslokalen

för det omröstningsdistrikt där den röstande är upptagen i röstlängd. Röst-
berättigad, som på grund av vistelse utom riket eller på annan ort inom riket
eller av annat skäl finner sig vara förhindrad att rösta på tid och plats som nu
sagts, får rösta i en röstningslokal inom landet eller hos svensk utlandsmyn-
dighet.

Om flera omröstningar äger rum samtidigt, skall den som röstar i en röst-

ningslokal inom landet eller hos utlandsmyndighet vid ett och samma till-
fälle utöva sin rösträtt i samtliga omröstningar som han vill deltaga i. Om
omröstning äger rum i samband med val till riksdagen, skall röstande som
nu har angivits, som önskar delta både i omröstningen och i valet, avge sin
röst i folkomröstningen samtidigt som han röstar i valet.

I fråga om röstningen och om den vidare behandlingen av röster som har

avgivits i en röstningslokal inom landet eller hos utlandsmyndighet tilläm-
pas i övrigt bestämmelserna om ordinarie val till riksdagen i 7, 8 och 10 kap.
vallagen (2005:837). Om folkomröstning äger rum i samband med extra val
till riksdagen eller om den inte omfattar hela riket, tillämpas i stället de be-
stämmelser i nämnda kapitel som avser val som inte gäller hela landet.

I lokal där röstning äger rum skall vid folkomröstning i grundlagsfråga

texten till det förslag som avses med omröstningen finnas tillgänglig.

11 §

9 Rösterna räknas preliminärt i omröstningslokal och hos valnämnd.

Därvid tillämpas bestämmelserna i 11 och 12 kap. vallagen (2005:837). Har
omröstning förrättats samtidigt med val till riksdagen, sker granskningen av
förtidsröster gemensamt för omröstningen och valet.

7 Senaste lydelse 1997:162.

8 Senaste lydelse 1997:162.

9 Senaste lydelse 1997:162.

background image

3

SFS 2005:840

Vid räkningen ordnas röstsedlarna i grupper efter meningsyttring. Blanka

röstsedlar bildar en grupp. Antalet röstsedlar inom varje grupp räknas och
antalet antecknas i protokollet. Röstsedlarna läggs därefter gruppvis in i sär-
skilda omslag. På omslagen antecknas vilken grupp röstsedlar omslaget
innehåller och röstsedlarnas antal.

Vid rösträkning hos valnämnd används en urna för varje omröstning och

för varje område som bildar en valkrets vid val av kommunfullmäktige.

12 §

10 Rösterna räknas slutligt av länsstyrelsen. Rösterna skall därvid re-

dovisas särskilt för varje område som bildar en valkrets vid val av kommun-
fullmäktige. Vid rösträkningen skall 13 kap. 1�6 §§ vallagen (2005:837)
gälla.

16 §

11 Talan mot beslut, varigenom centrala valmyndigheten fastställt ut-

gången av folkomröstning, förs hos Valprövningsnämnden. I fråga om sådan
talan tillämpas bestämmelserna i 15 kap. 5 §, 6 § första stycket 4 och andra
stycket samt 7 och 8 §§ vallagen (2005:837) vad avser överklaganden av
riksdagsval samt 11 och 12 §§ samma kapitel.

Talan får föras av den som enligt röstlängd var röstberättigad vid folk-

omröstningen samt av den som enligt beslut som sägs i 5 kap. 6 § vallagen
var utesluten från rösträtt. Talan får också föras av ett parti eller en kampanj-
kommitté som har verkat för något av de förslag som omröstningen har gällt.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Kristina Svahn Starrsjö
(Justitiedepartementet)

10 Senaste lydelse 1997:162.

11 Senaste lydelse 1997:162.

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.