SFS 1973:246

730246.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1973: 246

Utkom frå n trycket

den 2 9 maj 1973

om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291);

given Slockholms sloll den 11 maj 1973.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds n ii d e, Sveriges,

röies och Ven des Konung, gora v e 1 c r 1 i g i; an
Ld riksdagen', funnit gott förordna, all 44 § förvaltningsprocesslagen

(1971:291) skall ha nedan angivna lydelse.

44 K Handling anses ha kommit in till rätten den dag da handlingen
eller avi om betald postförsändelse, i vilken handlingen är innesluten,

⬢inlänt till rätten eller kommit behörig tjänsteman till handa. U nder-

r-iu'as rätten särskilt om att telegram till rätten anlänt till telegraf-

anstalt, anses telegrammet ha kommit in redan när underrättelsen natt

behörig tjänsteman.

^

.

Kan det antagas alt handlingen eller avi om denna viss dag

avlämnats i rättens kansli eller avskilts för rätten pä postanstalt, anses

den ha kommit in den dagen, om den kommit behörig tjänsteman till

handa närmast följan de arbetsdag.

Telegram eller annat meddelande som icke är underskrivet sk all

bekräftas av avsändaren genom egenhändigt undertecknad handling,

om rätten begär det.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1973.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. T ill

yttermera vi.sso hava Vi detta med egen hand underskrivit och m ed

Vart kungl. sigill bekräf ta lätit.
Stockholms slott den 11 maj 1973.

Under Hans Maj:ts

Min allemådigste Konungs och Herres sjukdotia:

CARL GUSTAF
(L. S.)

' Prop. 1973:30, JuU 17,rskr 168.

LENNART GEIJER
(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.