SFS 2017:734 Lag om ändring i förvaltningslagen (1986:223)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Förvaltningslag (2017:900) / SFS 2017:734 Lag om ändring i förvaltningslagen (1986:223)
170734.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i förvaltningslagen (1986:223);

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 31 § förvaltningslagen (1986:223)2

ska ha följande lydelse.

31 §

3

Bestämmelserna i 13�30 §§ gäller inte sådana ärenden hos myndighe-

ter i kommuner och landsting där besluten kan överklagas enligt 13 kap. kom-
munallagen (2017:725). Bestämmelserna gäller inte heller ärenden hos sam-
ordningsförbund som avses i 4 § lagen (2003:1210) om finansiell samordning
av rehabiliteringsinsatser.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mathias Säfsten
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:335.

2 Lagen omtryckt 2003:246.

3 Senaste lydelse 2005:330.

SFS 2017:734

Utkom från trycket
den 4 juli 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.