SFS 2019:981 Lag om ändring i förvaltningslagen (2017:900)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Förvaltningslag (2017:900) / SFS 2019:981 Lag om ändring i förvaltningslagen (2017:900)
SFS2019-981.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i förvaltningslagen (2017:900)

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 § förvaltningslagen (2017:900) ska
ha följande lydelse.

2 § Vid handläggning av sådana ärenden hos myndigheter i kommuner
och regioner där besluten kan laglighetsprövas genom att överklagas enligt
13 kap. kommunallagen (2017:725) tillämpas inte 9 § andra stycket, 10�12,
16�20 och 23�49 §§.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mathias Säfsten
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

SFS

2019:981

Publicerad
den

3 december 2019

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.