SFS 1994:690 Lag om ändring i kommunallagen (1991:900)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Kommunallag (2017:725) / SFS 1994:690 Lag om ändring i kommunallagen (1991:900)
SFS 1994_690 Lag om ändring i kommunallagen (1991_900)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:690
Utkom från trycket
den 20 juni 1994

Lag
om ändring i kommunallagen (1991:900);

utfärdad den 9 juni 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om kommunallagen

(1991:900)

dels att 4 kap. 2 8 - 3 2 §§, 6 kap. 17 § samt 3 9 - 4 2 §§ skall upphöra att

gälla,

dels att nuvarande 3 kap. 19 § skall betecknas 3 kap. 20 § och nuvarande

4 kap. 3 3 - 3 7 §§ skall betecknas 4 kap. 2 8 - 3 2 §§,

dels att 3 kap. 6, 9 och 16 §§, 4 kap. 24, 26 och 27 §§, 5 kap. 9, 11, 20, 23,

34 och 52 §§, 6 kap. 7, 14, 24, och 27 §§ samt 7 kap. 10 § samt rubriken
närmast före 4 kap. 24 § skall ha följande lydelse,

1

Prop. 1993/94: 188. bet. 1993/94: KU40, rskr. 1993/94:379.

1293

background image

1294

SFS 1994:690

dels att det i lagen skall införas nya bestämmelser, 3 kap. 19 §, 4 kap.

10 a §, 6 kap. 19 a §, 7 kap. 18-22 §§ och 8 kap. 3 a och b §§ samt närmast
före 7 kap. 18 § en ny rubrik av följande lydelse.

3 kap.

6 § Om utskott, nämndberedningar, partssammansatta organ och själv-

förvaltningsorgan finns det särskilda föreskrifter i denna lag.

9 § Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller an-
nars av större vikt för kommunen eller landstinget, främst

1. mål och riktlinjer för verksamheten,

2. budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor,
3. nämndernas organisation och verksamhetsformer,
4. val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar,
5. val av revisorer och revisorsersättare,
6. grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda,
7. årsredovisning och ansvarsfrihet, samt
8. folkomröstning i kommunen eller landstinget.
Fullmäktige beslutar också i andra frågor som anges i denna lag eller i

andra författningar.

16 § Kommuner och landsting får efter beslut av fullmäktige lämna över
vården av en kommunal angelägenhet, för vars handhavande särskild

ordning inte föreskrivits, till ett aktiebolag, ett handelsbolag, en ekono-
misk förening, en ideell förening, en stiftelse eller en enskild individ.

Vården av en angelägenhet som innefattar myndighetsutövning får dock

enligt 11 kap. 6 § regeringsformen överlämnas endast om det finns stöd
för det i lag.

19 § Innan en kommun eller ett landsting lämnar över vården av en

kommunal angelägenhet till någon annan än som avses i 17 § skall fullmäk-

tige se till att kommunen respektive landstinget tillförsäkras en möjlighet
att kontrollera och följa upp verksamheten.

4 kap.

10 a § Fullmäktige får återkalla uppdragen för samtliga förtroendevalda

i en nämnd

1. när den politiska majoriteten i nämnden inte längre är densamma

som i fullmäktige, eller

2. vid förändringar i nämndorganisationen.
Förtroendeuppdragen upphör att gälla när val av nya ledamöter och

ersättare har förrättats eller när en ny nämndorganisation träder i kraft.

Borgarråd i Stockholms kommun

24 § Stockholms kommun får ha borgarråd.

Borgarråd väljs av fullmäktige vid första sammanträdet efter det att val

av fullmäktige har ägt rum i hela landet. Val får också ske när uppdrag som
borgarråd har upphört under mandatperioden.

background image

SFS 1994:690

Borgarråden väljs för tre år. I fall som avses i andra stycket andra

meningen avser valet resterande del av mandatperioden.

Om det begärs, skall varje borgarråd väljas särskilt.

26 § I fråga om valbarhet till borgarråd och uppdragets upphörande skall
5 och 8 � 10 a §§ tillämpas. Därvid skall vad som sägs i 10 a § om samtliga
förtroendevalda i en nämnd gälla samtliga borgarråd.

27 § Fullmäktige får besluta att borgarråden i sina uppdrag skall få
ekonomiska och andra förmåner som svarar mot de löne- och anställnings-
villkor som gäller för dem som är anställda hos kommunen.

5 kap.

9 § Kungörelsen skall anslås på kommunens eller landstingets anslags-
tavla minst en vecka före sammanträdesdagen.

Kungörelsen skall inom samma tid på ett lämpligt sätt också lämnas till

varje ledamot och ersättare.

11 § Om ett ärende är så brådskande att det inte hinner kungöras på det

sätt som föreskrivs i 8- 10 §§, skall kungörelsen med uppgift om ärendet
anslås senast vardagen närmast före sammanträdesdagen.

Dessutom skall kungörelsen på ett lämpligt sätt lämnas till varje ledamot

och ersättare så, att den kan antas nå dem inom samma tid.

20 § En ledamot får inte delta i handläggningen av ett ärende som
personligen rör ledamoten själv, ledamotens make, sambo, föräldrar, barn
eller syskon eller någon annan närstående.

Föreskrifter om jäv i samband med revision finns i 9 kap. 4 §.
Föreskrifterna i 6 kap. 24 § andra-fjärde styckena om verkan av jäv skall

tillämpas också på fullmäktige. Därvid skall vad som sägs om nämnd i
stället gälla fullmäktige.

23 § �renden i fullmäktige får väckas av

1. en nämnd,

2. en ledamot genom motion,
3. revisorerna, om ärendet gäller förvaltning som har samband med

revisionsuppdraget,

4. en fullmäktigeberedning, om fullmäktige har föreskrivit det, eller

5. styrelsen i ett sådant företag som avses i 3 kap. 17 och 18 §§, om

fullmäktige har beslutat det för särskilda fall.

�rende om att hålla folkomröstning i en viss fråga får i fullmäktige också

väckas av minst fem procent av de röstberättigade kommun- eller lands-
tingsmedlemmarna enligt lagen (1994:692) om kommunala folkomröst-
ningar. Initiativet skall vara skriftligt, ange den aktuella frågan samt inne-
hålla initiativtagarnas egenhändiga namnteckningar, namnfortydliganden
och uppgift om deras adresser.

34 § Fullmäktige får besluta att det som ett led i beredningen av ett
ärende som fullmäktige skall handlägga skall inhämtas synpunkter från
medlemmar i kommunen eller landstinget.

1295

background image

SFS 1994:690

Detta kan ske genom folkomröstning, opinionsundersökning eller något

liknande förfarande. Vid opinionsundersökning eller liknande förfarande
får valnämnden i kommunen anlitas, om nämndens verksamhet i övrigt
inte hindras av det.

Närmare föreskrifter om förfarandet vid folkomröstning finns i lagen

(1994:692) om kommunala folkomröstningar.

52 § Interpellationer får ställas av ledamöterna och riktas till ordföran-
den i en nämnd eller en fullmäktigeberedning samt till de förtroendevalda
i övrigt som fullmäktige bestämmer.

Om borgarråd finns i Stockholms kommun, får fullmäktige besluta att

interpellationer får ställas bara till borgarråden eller vissa av dem.

6 kap.

7 § Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamhe-
ten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har
bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.

De skall också se till att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsstäl-

lande sätt.

Detsamma gäller när vården av en kommunal angelägenhet med stöd av

3 kap. 16 § har lämnats över till någon annan.

14 § Om ledamot avgår under mandattiden, skall fyllnadsval förrättas.

Om ledamoten har utsetts vid ett proportionellt val, inträder i stället en

ersättare i enlighet med den ordning som har bestämts för ersättarnas
tjänstgöring.

Om fullmäktige har återkallat uppdragen för de förtroendevalda enligt 4

kap. 10 a § 1, skall val av nya ledamöter och ersättare förrättas.

19 a § En nämnds sammanträden skall hållas inom stängda dörrar.

Nämnden får dock besluta att dess sammanträden skall vara offentliga, om
fullmäktige har medgett det.

En nämnds sammanträden skall dock alltid hållas inom stängda dörrar i

ärenden

1. som avser myndighetsutövning, eller

2. i vilka det förekommer uppgifter som hos nämnden omfattas av

sekretess enligt sekretesslagen (1980:100).

24 § En förtroendevald eller en anställd som är jävig i ett ärende hos en
nämnd får inte delta eller närvara vid handläggningen av ärendet. Denne
får dock vidta åtgärder som inte någon annan kan vidta utan olägligt
uppskov.

Den som känner till en omständighet som kan antas utgöra jäv mot

honom, skall självmant ge det till känna.

Har det uppkommit en fråga om jäv mot någon och har någon annan

inte trätt i hans ställe, skall nämnden snarast besluta i jävsfrågan. Den som

jävet gäller får delta i prövningen av jävsfrågan endast om nämnden inte är

beslutför utan honom och någon annan inte kan tillkallas utan olägligt
uppskov.

1296

background image

Ett beslut i en jävsfråga får överklagas endast i samband med överkla-

gande av det beslut varigenom nämnden avgör ärendet.

27 § Om ett ärende hos en nämnd berör ett aktiebolag där kommunen
eller landstinget äger minst hälften av aktierna eller en stiftelse där kom-
munen eller landstinget utser minst hälften av styrelseledamöterna, skall

jäv enligt 25 § 2 eller 4 inte anses föreligga enbart på grund av att den som

handlägger ärendet är ställföreträdare för bolaget eller stiftelsen eller på
något annat sätt är knuten dit. Vad som nu har sagts gäller inte när en
nämnd handlägger ärenden som avser myndighetsutövning mot enskilda.

Jäv enligt 25 § 4 skall inte heller anses föreligga enbart på grund av att

den som handlägger ett ärende hos en nämnd tidigare har deltagit i
handläggningen av ärendet hos en annan nämnd.

7 kap.

10 § Personalföreträdarna har inte rätt att närvara när ärenden av föl-

jande slag handläggs:

1. ärenden som avser myndighetsutövning mot någon enskild, såvida

inte ärendet rör en obestämd krets av enskilda,

2. förhandlingar med en arbetstagarorganisation,

3. uppsägningar av kollektivavtal,

4. arbetskonflikter,

5. rättstvister mellan kommunen eller landstinget och en arbetstagaror-

ganisation, och

6. ärenden som avser beställning eller upphandling av varor och tjänster.

Självförvaltn ingsorgan

18 § Om inte något annat följer av lag eller annan författning, får full-
mäktige besluta att en nämnd får uppdra åt ett självförvaltningsorgan

under nämnden att helt eller delvis sköta driften av en viss anläggning eller
en viss institution.

19 § Nämnden skall i en arbetsordning fastställa självförvaltningsorga-

nets uppgifter, sammansättning, arbetsformer och mandattid.

20 § Ett självförvaltningsorgan skall bestå av företrädare för dem som
nyttjar anläggningen eller institutionen och de anställda där. Företrädarna
för nyttjarna skall vara fler än dem som företräder de anställda.

Nämnden väljer på förslag av nyttjarna de ledamöter och ersättare som

skall företräda nyttjarna och på förslag av de anställda dem som skall
företräda de anställda.

21 § De ledamöter och ersättare som företräder nyttjarna har rätt till
den ledighet från sina anställningar som behövs för uppdraget och de
ekonomiska förmåner som fullmäktige bestämt för de förtroendevalda i
kommunen eller landstinget.

22 § En nämnd får helt eller delvis återkalla ett uppdrag som har givits
till ett självförvaltningsorgan, om det finns särskilda skäl för det.

Detsamma gäller uppdraget för enskild ledamot.

1297

SFS 1994:690

background image

1298

SFS 1994:690

8 kap.

3 a § Kommuner och landsting får ta ut avgifter för tjänster och nyttig-
heter som de tillhandahåller.

För tjänster eller nyttigheter som kommuner eller landsting är skyldiga

att tillhandahålla, får de ta ut avgifter bara om det är särskilt föreskrivet.

3 b § Kommuner och landsting får inte ta ut högre avgifter än som
svarar mot kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som kommunen
eller landstinget tillhandahåller (självkostnaden).

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.

På regeringens vägnar

INGER DAVIDSON

Lotty Nordling
(Civildepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.