SFS 1972:777

720777.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1972:777 Lag

Utkom från tr ycket om ändring 1 lagcn (1960: 690) om byggnadsminnen;

given Stockholms slott den 19 december 1972.

den 28 dec. 1972

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riks-

dagen^ funnit gott förordna, att 5, 7, 11 och 12 §§ lagen (1960: 690)
om byggnadsminnen skall ha nedan angivna lydelse.

5 § Medföra skyddsföreskrifter att pågående användning av byggnad

eller område avsevärt försvåras, äro fastighetsägaren och innehavare

av särskild rätt till fastigheten berättigade till ersättning av kronan för

den skada de därigenom lida.

2028

> Prop. 1972: 111 bil 2 o ch 3 , CU 3 5, rskr 3 48.

¬

background image

Ersättning, varom i första stycket sägs, må om så finnes lämpligt

bestämmas att utgå med visst årlig t belopp med rätt för sakägaren eller

kronan att erhålla omprövning vid ändrade förhållanden.

7 § Då fråga väckts om byggnads förklarande för byggnadsminne,

må riksantikvarien i avbidan på ärendets slutliga prövning för viss tid,
dock högst sex månader, meddela förbud mot åtgärd, varigenom bygg­
nadens kulturhistoriska värde kan minskas eller förstöras. Om synner­
liga skäl äro därtill, må förbudets giltighetstid av riksantikvarien för­
längas, dock högst med sex månader för varje gång.

I fråga om förbud som i första stycket sägs äger 5 § första stycket

motsvarande tillämpning.

Ersättning enligt denna paragraf må, om skäl äro därtill, avräknas å

gottgörelse, som sedermera kan komma att utgå enligt 5 §.

11 §2 �r fastighetsägaren enligt 5 § tillkommande ersättning bestämd

att utgå på en gång och har fastigheten genom den åtgärd som föran­
lett rätten till er sättning undergått sådan minskning i värde att den kan
antagas ej utgöra full säkerhet för borgenär, som då rätten till ersätt­

ning uppkom hade panträtt i fastigheten, skall ersättningen nedsättas
hos länsstyrelsen.

Om borgenär som avses i första stycket lider förlust till följd av att

nedsättning ej skett, har han rätt till ersättning av kronan för förlus­

ten mot avskrivning å fordringshandlingen. Detsamma gäller om borge­

när lider förlust därigenom att ersättning blivit för lågt beräknad och

ersättningen till följd av överenskommelse mellan kronan och den er-
sättningsberättigade eller av annan anledning ej blivit prövad av dom­
stol. Talan om ersättning enligt detta stycke skall väckas vid fastighets­
domstolen,

12 §3 I fråga om ersättning enligt 5 eller 7 § eller 11 § andra stycket

skall expropriationslagen (1972: 719) i tillämpliga delar lända till efter­
rättelse i den mån avvikande bestämmelser ej meddelas i denna lag.

Ogillas yrkande om ersättning i mål som ej anhängiggjorts av kronan,

tillämpas allmänna regler om rättegångskostnad. Om den som fram­
ställer ersättningsanspråk har haft skälig anledning att få sin talan prö­
vad av domstol, kan dock efter omständigheterna förordnas, att kro­

nan skall e rsätta honom hans rättegångskostnad eller att vardera parten

skall bära sin kostnad.

SFS 1972: 777

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1973.
2. Mål som före ikraftträdandet anhängiggjorts hos domstol prövas

och handlägges enligt äldre bestämmelser. I fråga om betalning av er­
sättning som fastställts i sådant mål gäller också äldre bestämmelser.

3. Har det beslut varpå ersättningsanspråk grundas vunnit laga kraft

före utgången av år 1972 eller vad angår förbud enligt 7 § meddelats
dessförinnan, skall äldre bestämmelser om ersättning gälla, om talan

väckes före utgången av år 1973.

" Se naste lydelse 1971: 540.

^ Senaste lydelse 1971:540.

2029

¬

background image

SFS 1972: 111

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt
kungl. sigill bekräfta låtit.
Stockholms slott den 19 december 1972.

GUSTAF ADOLF

INGVAR CARLSSON

(L. S.)

(Utbildningsdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.