SFS 2010:933 Lag om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Kulturmiljölag (1988:950) / SFS 2010:933 Lag om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.
100933.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen
m.m.;

utfärdad den 1 juli 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att i 2 kap. 25 § och 3 kap. 20 § lagen

(1988:950) om kulturminnen m.m.

2 ordet ⬝fastighetsdomstolen⬝ ska bytas ut

mot ⬝mark- och miljödomstolen⬝.

Denna lag träder i kraft den 2 maj 2011.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Maria Eka
(Kulturdepartementet)

1 Prop. 2009/10:215, bet. 2009/10:JuU27, rskr. 2009/10:364.

2 Lagen omtryckt 2002:620.

SFS 2010:933

Utkom från trycket
den 13 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.